maanantai 18. maaliskuuta 2019

18.03.2019 PÄÄTÖS TOIMEENTULOTUESTA 01.04.2019 - 30.06.2019


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 4   

        PL 10                                                        Hakemus       
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut     
                                             12.3.2019   13.3.2019   2.3.2019     

        Peltola, Susanna                                               

        Päätös perustoimeentulotuesta                                             

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           
                 1.4.2019 - 30.6.2019.                                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            
                 1.4.2019 - 30.6.2019.                                               

                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      
                 voimassaoloajan. Lisätietoa on liitteessä.                       

                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet     
                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                 

        Perustoimeentulotuen määrä                                                   
                 1.4.2019 - 30.4.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            
                 1.5.2019 - 31.5.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            
                 1.6.2019 - 30.6.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava     
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle             
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on   
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                        
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella            
                 vuokranantajalle:                                                 
                xxxxxxxxxxxxxxxx                                         

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  
                 1.4.2019        121,71 e    1.4.2019   - 30.4.2019                  
                 2.5.2019        121,71 e    1.5.2019   - 31.5.2019                  
                 3.6.2019        121,71 e    1.6.2019   - 30.6.2019                  

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                       
                 Peltola  Susanna                                       

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                       
                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa               
                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja       
                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                 
                 nettomääräisinä.                                                 

                 Työttömyysetuus on huomioitu kertoimella 21,5. Tätä kerrointa       
                 käytetään sen jälkeen, kun saman kuukauden aikana on maksettu       
                 kaksi 20 päivän maksujaksoa. Mahdollista työttömyysetuuden          
                 kulukorvausta ja korotusosaa ei huomioida tulona.                 

                 Sinun tulee pitää työnhaku voimassa keskeytyksettä,                 
                 olla työmarkkinoiden käytettävissä ja osallistua TE-toimiston       
                 tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Edellä            
                 mainittujen toimien laiminlyönti voi johtaa perusosan               
                 alentamiseen.                                                     

                                                                         Sivu  2/ 4
        Peltola,  Susanna                                               


               Olet ilmoittanut hakemuksella sähkömenoja, joista et                
                 ole toimittanut laskuja. Menoja ei voida huomioida ilman Kelaan     
                 toimitettuja laskuja.                                             

                 Perustoimeentulotuki ja yleinen asumistuki kattavat vain osan       
                 vuokrastasi. Sinun tulee itse maksaa vuokran loppuosa 77,41         
                 euroa.                                                              

                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.   

        Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 2 a §, 3 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §,       
                 7 c §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §               


                 Kelassa asiasi käsitteli                                         

                 Kirsi Lehto 
                                                    
        Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                 
                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje         
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       


                                                                         Sivu  3/ 4
        Peltola, Susanna                                               

        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                     

        Laskelma ajalle 1.4.2019 - 30.4.2019                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola   Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    312,00 e        312,00 e           
         Työmarkkinatuki                       574,69 e        574,70 e           

        Tulot yhteensä                                         886,70 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 497,29 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.4.                                                           
       xxxxxxxxxxxxxx                                                 

        Menot yhteensä                                       1 008,41 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 008,41 e - 886,70 e                                  121,71 e           

        Laskelma ajalle 1.5.2019 - 31.5.2019    
                                   
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    312,00 e        312,00 e           
         Työmarkkinatuki                       574,70 e        574,70 e           

        Tulot yhteensä                                         886,70 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 497,29 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.5.                                                           
          xxxxxxxxxxxxx                                               

        Menot yhteensä                                       1 008,41 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 008,41 e - 886,70 e                                  121,71 e              

        Ajalta 1.6.2019 - 30.6.2019 laskelma on samansisältöinen                     
        kuin edellä esitetty laskelma ajalta 1.5.2019 - 31.5.2019.                   

        Miten toimit jatkossa                                                     
                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi pyydämme toimittamaan:           

                 - tiliotteet 1.4.2019 alkaen                                     
                 - työnhaku voimassa.                                             

                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen           
                 käsittely voi viivästyä.                                         

                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen   
                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                               
                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                 
                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä       
                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset     
                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai       
                   matkustusasiakirjan hankintamenot                               
                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina     
                 perustoimeentulotuessa.                                           

                                                                         Sivu  4/ 4
        Peltola,  Susanna                                               

                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa       
                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen     
                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.   

                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista   
                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki       
                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella   
                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.           

                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia         
                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten verottajalta, sekä   
                 työeläkelaitoksilta ja työttömyyskassoilta. Jos tarvittavia       
                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                 
                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta       
                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai   
                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa   
                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                     

                 Jos saat suuren kertaluonteisen tulon, esimerkiksi               
                 veronpalautuksen tai perustoimeentulotuessa huomioitavan         
                 etuustulon takautuvalta ajalta, sinun tulee varautua kattamaan   
                 elinkustannuksesi siten, ettei perustoimeentulotuen tarvetta     
                 lähikuukausina tule, mikäli taloudellisessa tilanteessasi ei     
                 tapahdu muita olennaisia muutoksia. Kela voi ottaa jatkossa       
                 perustoimeentulotukioikeutta määriteltäessä tulona huomioon       
                 saamasi kertaluonteisen tulon.                                   

                 Mikäli Kelalla ei ole ollut tietoa ansiotuloistasi tehdessään     
                 päätöstä, ne voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos       
                 haet perustoimeentulotukea kahden seuraavan kalenterikuukauden   
                 aikana.                                                           

                 Jos saat tämän päätöksen ajalle kohdistuvista terveydenhuollon   
                 kustannuksista sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi   
                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.   

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää           
                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa         
                 kotikunnastasi.                                                   

        Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                           
                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje