tiistai 24. maaliskuuta 2020

24.03.2020 LOTTOVOITTO ! VIHDOIN TULI PÄÄTÖS : KORVATAAN LÄÄKE 87,42 €

Kela Oikaisuvaatimuskeskus           PÄÄTÖS                 
                                                                     Oikaisuvaatimus   
        PL 10                                                           
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut     
                                             23.3.2020   24.3.2020   12.1.2020     


        Peltola,  Susanna                                               

        Päätös oikaisuvaatimuksen johdosta                                         

                 Olet vaatinut sairaanhoitokorvauksista 2.1.2020 annetun           
                 päätöksen muuttamista Xarelto 10 mg -valmisteen osalta.           
                 Sinulle ei ole annettu sairaanhoitokorvauksista päätöstä         
                 2.1.2020, joten vaatimuksesi on katsottu kohdistuvan sinulle     
                 perustoimeentulotuesta 2.1.2020 annettuun päätökseen, jolla       
                 on otettu kantaa Xarelto 10 mg -valmisteen huomioimiseen         
                 perustoimeentulotuessa.                                           

                 Oikaisuvaatimuksesi on hyväksytty.                               

                 Tarkat perustelut voit lukea kohdasta Millä perusteilla           
                 oikaisuvaatimus perustoimeentulotuesta on ratkaistu.             

        Perustoimeentulotuen määrä                                                   
                 1.12.2019 - 31.12.2019  perustoimeentulotuki     87,42 e            

        Maksu                                                                        
                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  
                 25.3.2020        87,42 e    1.12.2019  - 31.12.2019                 
       

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                       
                 Peltola Satu Päivi Susanna                                       

        Millä perusteilla oikaisuvaatimus perustoimeentulotuesta on ratkaistu     
                 Esitiedot                                                         

                 Perustoimeentulotuki on 2.1.2020 annetulla päätöksellä hylätty   
                 Xarelto 10 mg -valmisteen osalta, koska kyseessä ei ole           
                 valmisteyhteenvedon mukainen käyttö. Rivaroksabaanin käyttöä     
                 pinnallisen laskimotukoksen hoidossa ei voida pitää               
                 vakiintuneena off-label -käyttönä, joten sitä ei huomioida       
                 toimeentulotuessa lääketieteellisesti perusteltuna               
                 tarpeellisena hoitona.                                           

                 Oikaisuvaatimus                                                   

                 Sinun on tulkittu vaativan kyseisen päätöksen oikaisemista       
                 siten, että Xarelto 10 mg -valmiste huomioidaan menona. Olet     
                 perustellut vaatimustasi sillä, että olet saanut lääkkeen         
                 5.12.2019 pinnalliseen laskimotukokseen oikeaan jalkaan.         
                 Sairastat diagnoosia D68.8: Muu hyytymishäiriö, mihin lääkäri     
                 määräsi kyseisen lääkkeen. Olet sairastanut syvän                 
                 laskimotukoksen kipsihoidon jälkeen vuonna 2014. Tämän jälkeen   
                 sinulta on otettu hyytymistutkimus, mistä löydöksenä             
                 APC-resistenssi.  . Haluat     
                 lääkkeen korvatuksi. Epäilet, että ilman tätä lääkettä et         
                 olisi voinut olla enää kirjoittamassa kirjelmääsikään.           

                 Päätös ja perustelut                                             

                 Toimeentulotuki on toimeentulotuesta annetun lain 1 §:n mukaan   
                 viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja     
                 perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön       
                 toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä.               

                 Toimeentulotukilain 2 §:n mukaan henkilöllä on oikeus saada       
                 toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada       
                 toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa   
                 turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai         
                 varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön             
                 huolenpidolla tai muulla tavalla. Jokaisella on velvollisuus     
                 kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan     
                 sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta.             

                 Perustoimeentulotuen tarpeesta tehdään laskelma. Siinä otetaan   
                 huomioon hakijan ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot   
                 toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n mukaisesti ja               
                 käytettävissä olevat varat lain 12 §:n mukaisesti.               
                 Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja ovat lain 7 §:n       
                 mukaan perusosalla katettavat menot sekä muut perusmenot.         
                 Toimeentulotuen määrä on lain 6 §:n mukaan näiden tulojen ja     
                 menojen erotus.                                                   

                 Toimeentulotukilain 7 a §:n mukaan perusosalla katetaan           
                 ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä     
                 henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen     
                 käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja                 
                 tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta   
                 aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen         
                 jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.                     

                 Toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n mukaan muina               
                 perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon muun       
                 muassa muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot.     

                 Hyväksyttäviä muita terveydenhoitomenoja ovat terveydenhuollon   
                 ammattihenkilön määräyksellä hankitut tarpeelliset lääkkeet.     
                 Yleisesti hyväksytyn hoitokäytännön mukaisesti määrättyjen       
                 lääkkeiden huomiointi perustoimeentulotuessa ei riipu siitä,     
                 onko lääke määrätty yksityisessä vai julkisessa                   
                 terveydenhuollossa. Asiakkaalta voidaan edellyttää, että hän     
                 toimittaa lääkärin tai erikoislääkärin lausunnon tai muun         
                 terveydenhuollon ammattihenkilön arvion hoidon tai lääkkeen       
                 tarpeellisuudesta.                                               

                 Korkein hallinto-oikeus on 2.11.2018 antamassaan päätöksessä     
                 KHO 2018:148 todennut, että Kelalla on lääkemenojen               
                 tarpeellisuutta arvioidessaan toimivaltaa arvioida myös           
                 lääkemääräysten perusteltavuutta kulloinkin ratkaistavana         
                 olevassa yksittäistapauksessa. Korkein hallinto-oikeus katsoi,   
                 että viimesijaisena taloudellisena tukena olevan                 
                 perustoimeentulotuen myöntämisestä päättävä viranomainen voi     
                 lääkemenojen tarpeellisuutta toimeentulotukilain 7 b §:n 1       
                 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla arvioidessaan ottaa     
                 huomioon, onko lääkemääräyksen mukainen lääkitys yleisen         
                 hoitokäytännön mukaista.                                         

                 Olet esittänyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen           
                 liitteinä potilasohjeen, apteekin laskelman sekä 5.12.2019       
                 päivätyn kuitin Xarelto 10 mg -valmisteen hankinnasta 87,42       

                 euroa. Asiaasi on arvioitu näillä tiedoin Kelan                   
                 asiantuntijalääkärin toimesta 18.12.2019, jonka arvion           
                 mukaan Xarelto 10 mg -valmisteen käyttö ei ole valmisteen         
                 käyttöaiheen mukaista. Muutoksenhaun kohteena olevalla           
                 päätöksellä ei ole myönnetty tukea Xarelto 10 mg                 
                 -valmisteeseen, koska kyseessä ei ole Xarelton                   
                 valmisteyhteenvedon mukainen käyttö eikä rivaroksabaanin         
                 käyttöä pinnallisen laskimotukoksen hoidossa voida pitää         
                 vakiintuneena off-label -käyttönä.                               

                 Olet toimittanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen         
                 jälkeen Kelaan 21.1.2020 terveydentilaasi liittyvää uutta         
                 selvitystä. Asiassa saatujen uusien selvitysten perusteella       
                 sinulle on määrätty kuukauden annos Xarelto 10 mg -valmistetta   
                 käydessäsi 5.12.2019 terveyskeskuslääkärin                       
                 päivystysvastaanotolla oikean säären akuutin kipeytymisen         
                 vuoksi. Tätä ennen terveyskeskus oli hiljattain, 25.11.2019,     
                 konsultoinut hematologia, jonka mukaan pysyvä antikoagulantti-   
                 hoito ei ole tarpeen, todeten kuitenkin, että tilannetta         
                 voidaan arvioida toisin, mikäli sinulle tulee vielä yksikin       
                 tukos.                                                           

                 Päivystyksessä terveyskeskuslääkäri on käytettävissään olevin     
                 esitiedoin ja akuuttien oireidesi perusteella määrännyt           
                 sinulle Xarelto 10 mg -valmisteen lyhyehköksi määräajaksi.       
                 Vaikka valmistetta ei yleensä käytetä pinnallisen                 
                 laskimotukoksen hoitoon, sen määräämiseen päivystyksellisellä     
                 vastaanotolla on todennäköisesti vaikuttanut diagnoosisi ja       
                 mahdollisesti myös se, että hiljattain tehdyssä                   
                 konsultaatiossakin on viitattu siihen, että uusi tukostilanne     
                 voi antaa aihetta arvioida hoitolinjaa uudelleen.                 

                 Näissä olosuhteissa menon hyväksyminen on perusteltua             
                 toimeentulotulosi tukemiseksi.                                   

        Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 1 §, 2 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 11 §,   
                 12 §, 15 §, 16 § ja 24 §                                         
                 Kelassa asiasi käsitteli                                         
                 Eva Aalto                                                       

        Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä valituksen       
                 hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemiseen on liitteenä.                                                     
                                           
      Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                     

        Laskelma ajalle 1.12.2019 - 31.12.2019                                     
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    316,80 e        316,80 e           
         Työmarkkinatuki                       585,14 e        585,14 e           
         Perustoimeentulotuki                  177,32 e        177,32 e           

        Tulot yhteensä                                       1 079,26 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 497,29 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.12.                                                           
          Vuokra                                                 
         Taloussähkömaksu                       70,85 e         70,85 e           
          Eräpäivä 31.12.                                                         
          11004915751                                                             
         Lääkekustannus                         87,42 e         87,42 e              
          Eräpäivä 5.12.                                                             

        Menot yhteensä                                       1 166,68 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 166,68 e - 1 079,26 e                                 87,42 e              


sunnuntai 22. maaliskuuta 2020

22.03.2020 MIETINTÄÄ

Mietin tuota Kelan toimintaa.
Nuo niiden päätökset jaksavat aina vaan ihmetyttää.
Nyt voimassa ole päätös antaa ja toisaalta ottaa.
Lasketaan tuloiksi edellisen kuukauden tuloja ja sitten vähennetään tulevan kuukauden menoja niiden varjolla.
Kyseessä on terveydenhuollon maksu 41,20 €.
Otetaan huomioon menoina, mutta rahat eivät riitä sitä maksamaan.
Kuten oli sen perinnässä olleen laskun kanssa.
Nyt oli onneksi laitettu teksti, että maksa kyseinen lasku itse.

Sylettää niin vietävästi.
Ja edelleen sen lääkkeen rahat 87,42 € seilaavat jossain, tilille ei ole tullut.
Eikä mitään päätöstä ole tullut.
Joulukuusta - tammikuulle - helmikuulle - maaliskuulle, eikä minkäänlaista vastausta.
Tulisi edes kieltävä saisin hakea kyseistä lääkekorvausta sieltä perusturvasta.

Nyt vielä tämä sairasloma tulla tupsahti ja jatkuu.
Tuloista pois se 9 € kulukorvaus 4 x 9 = 36 x 4 = 144 € .
Huima pudotus, vaikka saankin nyt  28,94 € sairauspäivärahaa kuudelta arkipäivältä, - verot. ( Kela
-> Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.)

Ja tuleehan noita laskuja kumminkin, vaikka kuinka yrittäisi kituutella.
Ja syödä pitää, että pysyy hengissä.

Yksi murheenkryyni on ollut minun pyörä. Kun ei ole ollut kunnon talvea, on kylvetty tuota sepeliä kadut täyteen pienien pakkasten jälkeen.
Pyöränkumit eivät ole tehty sepeleitä varten, vaan ihan normi asfaltille ja hiekalle.
Olenkohan nyt neljättä kertaa korjauttamassa rengasta, ja aina pitää ostaa koko setti, ulkokumi ja sisäkumi, hinnat huitelee 30 - 40 € välillä, jos korjaajalle veisin.
Näistä tuloista ei ihan joka kuukausi noita osteta.
Onneksi sukulainen korjasi varastoistaan vanhan Terässiiven, sillä poljen nyt ja hyvin kulkee.

Vaikka kuinka on sairaslomalla, kyllä taloushuolet painaa mieltä.
Mutta niistä selviän.
Olenhan joskus tullut vielä pienemmällä toimeen.

Mutta maailmassa tällä hetkellä suurin murhe on tuo nimeltä mainitsemani tauti.
Suomessa talous heikkenee, ja ihmisillä suuri hätä taloudesta.
Työttömyyskassat, velkaneuvojat, kela ja perusturva ovat helisemässä ihmisten hädän edessä.
Neuvo: ÄLKÄÄ OTTAKO PIKAVIPPEJÄ ! 
Toivon, että jokaiselle löytyy apua, ja selvitään tästä.
Muistetaan auttaa lähimmäisiä.
Tsemppiä, meille kaikille.
Kiitos !

lauantai 21. maaliskuuta 2020

21.03.2020 Miten selvitä vuokrasta tai asuntolainasta, kun korona kaataa oman talouden?

Miten selvitä vuokrasta tai asuntolainasta, kun korona kaataa oman talouden?

Ensisijainen neuvo on toimia heti, kun maksuongelmia tulee. Apua voi saada maksusuunnitelmasta, lyhennysvapaasta tai hakemalla tukia.

 Miniatyyrimies istuu penkillä talon edessä.

Monen maksukyky on nyt koetuksella vuokran tai asuntolainanlyhennyksen suhteen.Henrietta Hassinen / Yle

Nopeasti lisääntyneet ilmoitukset lomautuksista ja pienyrittäjien vastoinkäymiset näkyvät jo huolena vuokranmaksukyvyssä ja lainanlyhennyksissä.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo, että he ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, joiden maksukyky on tällä hetkellä tiukoilla.

– Perheillä ei ole riittävää puskuria, joten tietysti se, että koti säilyisi on todella tärkeä asia.

Viita kehottaa toimimaan heti, kun vaikeuksia vuokranmaksussa ilmenee. Vuokranantajaan tulee olla yhteydesä viipymättä ja sopia esimerkiksi maksuaikataulusta. Kaikki mitä pystyy maksamaan on merkki vuokranantajalle maksuhalukkuudesta.

– Se on aika kova juttu, jos molemmat palkansaajat tai perheen ainoa palkansaaja ei saa palkkaa. Silloin asunnon maksaminenkin voi käydä ylitsepääsemättömäksi.

Erityisen vaikeassa tilanteessa ovat pienyrittäjät, joiden tuotteet tai palvelut eivät käy kaupaksi, mutta liiketilan ja kodin vuokrakulut juoksevat.

– Samanaikaisesti menee elinkeino sekä tila tehdä elantoa ja mahdollisesti vielä koti kaupan päälle. Moni on tuskaisessa tilanteessa tällä hetkellä, Anne Viita summaa.

 Laskupino
Henrietta Hassinen / Yle

Viimesijaisena taloudellisena tukena hakijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen

Asuntosijoitusyhtiö SATOlla on noin 26 000 vuokrakotia isoimmissa kaupungeissa. Asunnoista 80 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat muuta maata korkeammat.

SATO lupaa joustoa vuokriin, jos asukkaan maksukyky on tilapäisesti heikentynyt koronatilanteen vuoksi. Joitakin yhteydenottoja on tullut, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta.

– Voimme asiakaskohtaisesti harkita erilaisia järjestelyitä vuokranmaksun suhteen, esimerkiksi maksusuunnitelmaa, jos tilanne on tilapäisesti hankaloitunut.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kannattaa mitä tahansa muuta järjestelyä kuin pikavippejä.

Yhteiskunnan tukijärjestelmistä voi hakea apua Kelasta(siirryt toiseen palveluun).

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea. Sen suuruuteen vaikuttavat asumismenot, asunnon sijaintikunta, ruokakunnan brutotulot sekä aikuisten ja lasten lukumäärä.

Viimesijaisena taloudellisena tukena hakijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen. Siitä voidaan korvata yleisen asumistuen ja kohtuullisena pidettävien asumismenojen erotus.

Jos asiakas hakee Kelasta nimenomaan perustoimeentulotukea asumismenoihin, tukioikeus selvitetään laskelmalla. Siinä hakijan tai perheen käytettävissä olevista tuloista ja varoista vähennetään toimeentulotuessa hyväksyttävät menot.

Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä asumismenoja:

*Vuokra-asunnossa: vuokra
*Omistusasunnossa: hoitovastike, ylimääräinen vastike ja tontinvuokravastike, asuntolainan korot, pääoma- tai rahoitusvastikkeen se osuus, jolla katetaan yhtiölainaosuuden korkomenoja, sekä omakotitalon välttämättömät hoitomenot (esim. jätemaksu ja kiinteistövero)
*Erikseen maksettavat kohtuulliset: vesimaksut, taloussähkömenot, kotivakuutusmaksut

Omistusasuntojen osalta kuitenkaan esimerkiksi lainanlyhennystä tai rahoitusvastiketta ei voida huomioida perustoimeentulotukioikeutta määritettäessä menona.

Lyhennysvapaata ei kannata hakea varmuuden vuoksi

Useat pankit ovat myös ilmoittaneet antavansa joustoa asuntovelalliselle. OP Ryhmän vähittäispankkitoiminnan liiketoimintajohtaja Harri Nummela sanoo pankin tulevan vastaan lyhennysvapaiden muodossa(siirryt toiseen palveluun).

Asiakas voi saada enintään 12 kuukautta lyhennysvapaata, josta tässä tilanteessa ei peritä palvelumaksua.

– Uskon, että tämä on monelle asiakkaalle merkittävä apu. Aika monessa tapauksessa asiakkaan käytettävissä olevista kuukausituloista 30–40 prosenttia saattaa mennä asuntolainan lyhennykseen.

Lyhennysvapaan aikana asiakas maksaa lainansa korkoa. Luonnollisesti laina siis lyhenee hitaammin ja jos kyse on tasaerälainasta, tulee laina-aika pitenemään.

Myös OP ryhmän Nummela kehottaa olemaan pankkiin välittömästi yhteydessä, jos maksuvaikeuksia tulee. Järjestelyä ei kuitenkaan pidä tehdä turhan takia.

– Tässä ei ole mitään eritystä kiirettä, että asiakkaan tulisi ikään kuin varmuuden vuoksi hakea lyhennysvapaata. Sen kyllä ehtii tehdä sitten, jos tilanne todella omalta osalta konkretisoituu.

Myös Pohjoismaiden suurimpiin pankkeihin lukeutuvat Nordea ja Danske Bank ovat omalta osaltaan tiedottaneet helpotuksista koronaepidemian vuoksi.

Nordea myöntää(siirryt toiseen palveluun) asuntolainoihinsa enintään kuusi kuukautta lyhennysvapaata.

Danske Bank lupaa(siirryt toiseen palveluun) kuuden kuukauden lyhennysvapaan lisäksi myös muun muassa korttiluoton luottorajan maksutonta nostamista.

Pankit toivovat asiakkaiden ottavan yhteyttä verkkopankin ja muiden etäyhteyksien kautta.

perjantai 20. maaliskuuta 2020

20.03.2020 PÄÄTÖS OIKEUDESTA PERUSTOIMEENTULOTUKEEN

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS               

     

        Peltola,  Susanna                                               

        Päätös perustoimeentulotuesta                                             

                 Olet hakenut tarkistusta perustoimeentulotukeen ajalle           
                 1.1.2020 - 30.4.2020.                                             

                 Perustoimeentulotuki on tarkistettu ajalta                       
                 1.1.2020 - 31.3.2020.                                             

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                         
                 1.1.2020 - 29.2.2020.                                             

                 Perustoimeentulotukeen ei ole oikeutta ajalta                     
                 1.3.2020 - 31.3.2020.                                             

                 Perustoimeentulotuki on lakkautettu 1.4.2020 alkaen,             
                 koska tulosi eivät ole tiedossa 1.4.2020 alkaen. Voit hakea       
                 perustoimeentulotukea uudella hakemuksella, kun tulotiedot       
                 kyseiseltä ajalta ovat tiedossa.                                 

                 Toimittamasi huhtikuun laskut käsitellään kun toimitat           
                 jatkohakemuksen huhtikuun ajalle. Fortum asiakaspalvelu Oy:n     
                 laskusta tulee toimittaa myös erittelysivu josta ilmenee         
                 laskun käsittelyssä tarvittavia tietoja. Toimita jatkohakemus     
                 liitteineen kelaan viimeistään 30.4.2020.                         

                 Aiemmin apteekkiin myönnetyn maksusitoumuksen voimassaolo         
                 päättyy 31.3.2020.                                               

                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet     
                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                 

        Perustoimeentulotuen määrä                                                   
                 1.1.2020 - 31.1.2020    perustoimeentulotuki     29,32 e            
                 1.2.2020 - 29.2.2020    perustoimeentulotuki      3,62 e            

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava     
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle             
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on   
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                     
                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                               
                 23.3.2020        11,44 e    1.1.2020   - 29.2.2020               

                 Tilinumero         XXXX                   
                                                               
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella         
                 vuokranantajalle:                                                 
                VUOKRA
                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  
                 1.4.2020         88,63 e    1.4.2020   - 30.4.2020                  
                 4.5.2020         88,63 e    1.5.2020   - 31.5.2020                  
                 1.6.2020         88,63 e    1.6.2020   - 30.6.2020                

                 Lisäksi maksetaan laskuttajalle:                                 

                 Maksupäivä      Määrä       Laskuttaja                              
                 23.3.2020        21,50 e     TERVEYSKESKUS    

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                       
                 Peltola  Susanna                                       

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                       
                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa               
                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja       
                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                 
                 nettomääräisinä.                                                 

                 Perustoimeentulotuki on tarkistettu tulojen ja menojen osalta.   

                 Laskemalle on lisätty tuloksi sinulle maksetut                   
                 sairauspäiväraha etuudet ja poistettu työttömyysturvan maksut     
                 joita ei ole sinulle maksettu.                                   

                 Perustoimeentulotukea ei ole myönnetty ajalle                       
                 1.3.2020 - 31.3.2020, koska tulot ylittävät                         
                 perustoimeentulotuessa huomioitavat menot.                       

                 Kuukauden viimeisenä pankkipäivänä maksettu tulo huomioidaan     
                 seuraavan kuukauden tulona, koska sen katsotaan tuolloin olevan   
                 tosiasiallisesti käytettävissä.                                   

                 Helmikuun työttömyysetuus on huomioitu kertoimella 21,5. Tätä     
                 kerrointa käytetään sen jälkeen, kun saman kuukauden aikana on   
                 maksettu kaksi 20 päivän maksujaksoa. Mahdollista                 
                 työttömyysetuuden kulukorvausta ja korotusosaa ei huomioida       
                 tulona.                                                           

                 Toimittamaasi maksumuistutusta koskien hammashoitolaskua            
                 ( eräpäivä 17.1.2020) ei ole hyväksytty         
                 menona, koska lasku on jo huomioitu aiemmin. Lasku on               
                 huomioitu 3.1.2020 annetulla päätöksellä. Myönnetyn tuen määrä      
                 ei ole kuitenkaan riittänyt kaikkien laskujen maksamiseen ja        
                 maksuun on lähtenyt aiemmin huomioitu samansuuruinen lasku,         
                 jolloin laskua ei ole maksettu laskuttajalle. Viivästyskulut        
                 on eduksesi huomioitu menona, koska päätöksellä ei ole              
                 selkeästi tuotu esille, että sinun tulee maksaa lasku itse ja       
                 asia ei ole ollut selkeästi pääteltävissä päätökseltä, koska        
                 maksuun on lähtenyt toinen samansuuruinen lasku. Sinun tulee        
                 itse maksaa lasku viivästyskorkoineen laskuttajalle.                


                 Kotivakuutuslasku on huomioitu menona. Muita vakuutuksia ei       
                 huomioida perustoimeentulotuessa.                                 

                 Toimittamasi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n lasku             
                 (laskunro 20031661) eräpäivällä 28.3.2020 on huomioitu menona       
                 laskelmalla. Koska oikeutta perustoimeentulotukeen ei               
                 muodostunut maaliskuun ajalle, ei laskua ole voitu maksaa           
                 suoraan laskuttajalle. Sinun tulee itse maksaa lasku.               

                 Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Mikäli               
                 työkyvyttömyytesi jatkuu, sinun tule selvittää oikeus             
                 sairauspäiväraha etuuksien jatkoon, tai muussa tapauksessa       
                 hakea työttömyysetuutta.                                         
                           
                 Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                 
                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje         
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       
                                           
 Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                     

        Laskelma ajalle 1.1.2020 - 31.1.2020                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola   Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    316,80 e        316,80 e           
         Työmarkkinatuki                       447,60 e        447,60 e           
         Työmarkkinatuki                       108,22 e        108,22 e           
         Perustoimeentulotuki                  154,39 e        154,39 e           

        Tulot yhteensä                                       1 027,01 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 502,21 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.1.                                                           
         VUOKRA                                               
         Hammashoitomaksu                       21,50 e         21,50 e           
          Käyntipäivä 7.11. eräpäivä 7.1.                                         
          69297503                                                                 
         Hammashoitomaksu                       21,50 e         21,50 e           
          Käyntipäivä 17.12. eräpäivä 17.1.                                                                                       
          69301605                                                                 

        Menot yhteensä                                       1 056,33 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 056,33 e - 1 027,01 e                                 29,32 e           


        Laskelma ajalle 1.2.2020 - 29.2.2020                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    316,80 e        316,80 e           
         Työmarkkinatuki                       604,28 e        604,28 e           
         Perustoimeentulotuki                  170,19 e        170,19 e           

        Tulot yhteensä                                       1 091,27 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 502,21 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.2.                                                           
          VUOKRA                                                   
         Taloussähkömaksu                       81,56 e         81,56 e           
          Eräpäivä 3.2.                                                           
          FORTUM  ASIAKASPALVELU OY                                               
          11005417671                                                             

        Menot yhteensä                                       1 094,89 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                           
        1 094,89 e - 1 091,27 e                                  3,62 e           


        Laskelma ajalle 1.3.2020 - 31.3.2020                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola   Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    316,80 e        316,80 e           
         Työmarkkinatuki                       140,54 e        140,54 e           
         Sairauspäiväraha                      120,83 e        120,83 e           
         Perustoimeentulotuki                  162,23 e        162,23 e           
         Sairauspäivärahaetuudet                24,17 e         24,17 e           
         Sairauspäivärahaetuudet               410,80 e        410,80 e           

        Tulot yhteensä                                       1 175,37 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola   Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 502,21 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.3.                                                           
        VUOKRA                                               
         Terveydenhoitomenot                    12,00 e         12,00 e           
          Käyntipäivä 3.1. eräpäivä 9.3.                                           
          6420000171                                                               
         Terveydenhoitomenot                    28,30 e         28,30 e           
          Käyntipäivä 29.12. eräpäivä 9.3.                                         
          64200000471                                                             
         Kotivakuutusmaksu                      11,80 e         11,80 e           
          Eräpäivä 5.3.                                                           
          FORTUM  ASIAKASPALVELU OY                                               
          11005805738                                                             
         Poliklinikkamaksu                      41,20 e         41,20 e    TÄMÄ LASKU MAKSETTAVA ITSE           Käyntipäivä 4.3. eräpäivä 28.3.                                         
          20031661                                                                 
         Hammashoitomaksu                       21,50 e         21,50 e           
          Käyntipäivä 17.2. eräpäivä 19.3.                                         
          6320414559                                                               

        Menot yhteensä                                       1 128,13 e           

        Huomioidut tulot ovat 47,24 euroa suuremmat kuin                             
        perustoimeentulotuessa huomioitavat menot.                                 

        Miten toimit jatkossa                                                     
                 Sinun tulee jatkossa toimittaa Kelaan                             
                 toimeentulotukiperheenjäsentesi kaikista                         
                 suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä                   
                 tiliotteet. Seuraavan hakemuksen liitteeksi pyydämme             
                 toimittamaan:                                                     

                 - Tiliotteet kaikista tileistäsi 1.2.2020 alkaen hakemuksen       
                 jättöpäivään saakka                                               
                 - Oikeus ensisijaiseen etuuteen                                   
                 selvitettynä(sairauspäiväraha/työttömyysturva)                   
                 - Erittelysivu Fortum asiakaspalvelu Oy:n sähkölaskusta           

                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen           
                 käsittely voi viivästyä.                                         

                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen   
                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                               
                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                 
                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä       
                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset     
                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai       
                   matkustusasiakirjan hankintamenot                               
                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina     
                 perustoimeentulotuessa.                                     

                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa       
                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen     
                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.   

                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista   
                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki       
                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella   
                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.           

                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia         
                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten verottajalta, sekä   
                 työeläkelaitoksilta ja työttömyyskassoilta. Lisäksi Kela         
                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja               
                 (lisätietoja: www.kela.fi/tulorekisteri). Jos tarvittavia         
                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                 
                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta       
                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai   
                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa   
                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                     

                 Jos saat suuren kertaluonteisen tulon, esimerkiksi               
                 veronpalautuksen tai perustoimeentulotuessa huomioitavan         
                 etuustulon takautuvalta ajalta, sinun tulee varautua kattamaan   
                 elinkustannuksesi siten, ettei perustoimeentulotuen tarvetta     
                 lähikuukausina tule, mikäli taloudellisessa tilanteessasi ei     
                 tapahdu muita olennaisia muutoksia. Kela voi ottaa jatkossa       
                 perustoimeentulotukioikeutta määriteltäessä tulona huomioon       
                 saamasi kertaluonteisen tulon.                                   

                 Mikäli Kelalla ei ole ollut tietoa ansiotuloistasi tehdessään     
                 päätöstä, ne voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos       
                 haet perustoimeentulotukea kahden seuraavan kalenterikuukauden   
                 aikana.                                                           

                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin   
                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista       
                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle               
                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                     
                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                 
                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.   

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää           
                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa         
                 kotikunnastasi.                                                   

        Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                           

torstai 19. maaliskuuta 2020

19.03.2020 ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 2019

ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 2019 

Laskelma verotettavasta tulosta ja tuloverosta
Ansiotulot Euroa Etuudet 8 424,00
Ansiotulot yhteensä 8 424,00
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Vähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa
Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 8 424,00
Puhdas ansiotulo kunnallisverotuksessa 8 424,00
Vähennykset vain kunnallisverotuksessa
Perusvähennys 2 383,58
Verotettava ansiotulo
Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 8 424,00
Verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa 6 040,42
Pääomatulot ja luovutustappiot

Muutoksenhaku
Jos verotuspäätöksessä on korjattavaa tai täydennettävää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai
esitäytetyssä veroilmoituksessa mainituilla paperilomakkeilla.
Jos huomaat korjaustarpeen vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on jo päättynyt, voit hakea muutosta
tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle OmaVerossa tai paperilomakkeella.
Muutoksenhakuohje on liitteenä.
Verotettava pääomatulo
Verotettava pääomatulo 0,00
Maksettavaksi määrätyt verot ja maksut
Kunnallisvero 1 238,29
Kirkollisvero 78,53 
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 97,25
Verot ja maksut yhteensä 1 414,07
Ennakonpidätykset ja ennakkovero
Ennakonpidätykset ansiotuloista 1 438,54
Ennakonpidätykset ja ennakkovero yhteensä 1 438,54
Hyvitettävä määrä 24,47
Veronpalautus 24,47
Sairausvakuutusmaksun peruste (päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu)
Sairaanhoitomaksu
Sairaanhoitomaksun perusteena olevat tulot yhteensä 6 040,42
Sairaanhoitomaksu (1,44 %) 86,98
Korotetun sairaanhoitomaksun perusteena olevat eläke-, etuus- ja muut tulot yhteensä 6 040,42 Sairaanhoitomaksun korotus (0,17 %) 10,27
Yleisradioveron peruste
Yleisradioveron perusteena olevat tulot 8 424,00
Veroihin ja maksuihin tehtävät lisäykset ja niistä tehtävät vähennykset
Kunnallis- ja kirkollisvero, sairaanhoitomaksu ja yleisradiovero
Kunnallisvero (20,50 %) 1 238,29
Kirkollisvero (1,30 %) 78,53
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 97,25

Verohallinto
puh. 029 497 002 (Henkilöverotus, puhelun hinta pvm./mpm.)
Liitteet
Muutoksenhakuohje
Verotustodistus
Tiedot palautuksesta
Voit muuttaa tilinumeron OmaVerossa (vero.fi/omavero).
Verohallinto maksaa palautuksen, jos muita veroja tai maksuja ei ole maksamatta eikä
palauttamiselle ole muita esteitä. Jos sinulla on maksamattomia veroja, veronpalautusta käytetään
maksamattomiin veroihin heti verotuksen päättymispäivänä ja erääntyviin veroihin niiden eräpäivänä.
Veronpalautusta käytetään verojen maksuksi verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun
4. päivään asti. Veronpalautusta voidaan käyttää myös ulosotossa olevien velkojen maksuun.
Tällaisessa tilanteessa saat ilmoituksen ulosottoviranomaiselta. Seuraa veronpalautuksesi tilannetta
OmaVerossa.
Veronpalautukselle lasketaan hyvityskorkoa, joka lisätään palautuksen määrään.
Palautuksen määrä 24,47 euroa
Verohallinto maksaa
veronpalautuksen 04.08.2020

maanantai 16. maaliskuuta 2020

16.03.2020 ULOSOTTOON VIREILLETULOILMOITUS : OK PERINTÄ

OK PERINTÄ :

1. Hakijan viitenumero: 3781958
Saatavien erittely: Korkosaatava 47,93
Korkosaatava 5,70
Korko 30.08.2013-30.03.2020 2,71
Korkosaatava 16,39
Pääoma 401,76
Korko 30.08.2013-30.03.2020 190,92
Kulut 107,49
Korko 02.04.2013-30.03.2020 54,54
Kulut 169,00
Korko 05.09.2013-30.03.2020 80,13
Oikeudenkäyntikulut 140,00
Korko 26.10.2013-30.03.2020 64,90
Ulosottomaksu 84,00

Yhteensä eräpäivänä 1 365,47

2. Hakijan viitenumero: 4479936
Saatavien erittely: Korkosaatava 11,93
Korkosaatava 13,52
Pääoma 496,31
Korko 12.03.2014-30.03.2020 216,00
Kulut 24,00
Korko 13.02.2014-30.03.2020 10,59
Oikeudenkäyntikulut 145,00
Korko 11.04.2014-30.03.2020 62,23
Ulosottomaksu 84,00

Yhteensä eräpäivänä 1 063,58

3. Hakijan viitenumero: 4391333
Saatavien erittely: Korkosaatava 12,10
Korko 22.03.2014-30.03.2020 5,25
Korkosaatava 101,93
Korkosaatava 14,34
Pääoma 474,84
Korko 22.03.2014-30.03.2020 205,67
Kulut 115,98
Korko 31.03.2014-30.03.2020 50,05
Kulut 188,00
Korko 31.03.2014-30.03.2020 81,11
Oikeudenkäyntikulut 145,00
Korko 22.05.2014-30.03.2020 60,99
Ulosottomaksu 84,00 

Yhteensä eräpäivänä 1 539,26

4.Hakijan viitenumero: 3359453
Saatavien erittely: Korkosaatava 35,94
Pääoma 249,00
Korko 14.03.2013-30.03.2020 127,31
Kulut 47,00
Korko 20.03.2013-30.03.2020 23,98
Oikeudenkäyntikulut 110,00
Korko 09.05.2013-30.03.2020 54,90
Ulosottomaksu 56,00

Yhteensä eräpäivänä 704,13

5.Hakijan viitenumero: 3312780
Saatavien erittely: Korkosaatava 13,19
Korkosaatava 0,94
Pääoma 99,00
Korko 03.03.2013-30.03.2020 50,87
Kulut 26,00
Korko 22.02.2013-30.03.2020 13,43
Oikeudenkäyntikulut 110,00
Korko 11.04.2013-30.03.2020 55,59
Ulosottomaksu 56,00

Yhteensä eräpäivänä 425,02

6. Hakijan viitenumero: 3492762
Saatavien erittely: Korkosaatava 111,99
Pääoma 1 004,00
Korko 06.08.2019-30.03.2020 45,88
Kulut 88,00
Korko 27.11.2012-30.03.2020 47,09
Kulut 50,00
Korko 02.01.2013-30.03.2020 26,37
Oikeudenkäyntikulut 170,00
Korko 18.02.2013-30.03.2020 87,90
Ulosottomaksu 84,00

Yhteensä eräpäivänä 1 715,23

Heti Ulosotto on kärppänä ottamassa omiaan, kun tuloissa tapahtuu muutos. 
Kelan päivärahat muuttuivat sairauspäivärahaksi. 
Onneksi nuo tulot eivät niin päätä huimaa. lauantai 14. maaliskuuta 2020

14.03.2020 KELA, KANTAAKO VASTUUN.......

On ollut todella vaikeaa tuon Kelan kanssa.
Perintätoimistosta tuli kirje, jossa olisin jättänyt maksamatta / Kela maksamatta terveyskeskuksen maksun.
Olin toimittanut laskun Kelaan ja kirjannut "maksetaan suoraan laskuttajalle".
Olivat huomioineet sen joulukuun alussa menoksi laskelmassa, ja kun pyysin korjausta tammikuussa uuden terveyskeskuksen laskun myötä, näillä kahdella samat summat , olivat korjanneet, mutta infot jääneet kirjaamatta.

Päätöksessä olivat antaneet minulle infon jossa  joutuisin maksamaan Fortumin laskun, mutta terveyskeskuksen laskusta ei mitään infoa.
Nyt kun olen käynyt selvittämässä laskua, ja miksi maksamatta, ovat kirjanneet että olen toimittanut perintätoimiston laskun Kelaan.
Kela kuulemma voi maksaa minulle 5,70 € perintätoimiston kuluja ja itse maksan tämän laskun normisti.
Vaikka virhe on heidän. Minä joudun maksamaan.

Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          
                 Toimittamaasi maksumuistutusta koskien hammashoitolaskua            
                 (Riihimäen seudun tk, eräpäivä 17.1.2020) ei ole hyväksytty         
                 menona, koska lasku on jo huomioitu aiemmin. Lasku on               
                 huomioitu 3.1.2020 annetulla päätöksellä. Myönnetyn tuen määrä      
                 ei ole kuitenkaan riittänyt kaikkien laskujen maksamiseen ja        
                 maksuun on lähtenyt aiemmin huomioitu samansuuruinen lasku,         
                 jolloin laskua ei ole maksettu laskuttajalle. Viivästyskulut        
                 on eduksesi huomioitu menona, koska päätöksellä ei ole              
                 selkeästi tuotu esille, että sinun tulee maksaa lasku itse ja       
                 asia ei ole ollut selkeästi pääteltävissä päätökseltä, koska        
                 maksuun on lähtenyt toinen samansuuruinen lasku. Sinun tulee        
                 itse maksaa lasku viivästyskorkoineen laskuttajalle.                


Ja yhä edelleen seilaa se lääkekorvaus Kelassa,  23.2. blogi teksti.

Maksut sairauspäivärahat:

                                                           netto                      vero                     brutto          maksupv.
 2.3.2020                                               24,17 e                 -4,77  e                  28,94 e         13.3.2020                                         
  3.3.2020 - 22.3.2020                         410,80 e                -81,18 e              491,98 e          20.03.2020

perjantai 13. maaliskuuta 2020

13.03.2020 Kela korvaa karanteeniajan ansiot ja varautuu koronavirusepidemiaan

Kela korvaa karanteeniajan ansiot ja varautuu koronavirusepidemiaan


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa koronatilanteesta Suomessa. Seuraa ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita THL:n sivuilta.
Kela korvaa karanteeniajan ansiot. Asioi mieluiten verkossa ja puhelimessa.
Lue ajankohtaiset tiedot koronaepidemian vaikutuksista etuuksiin, hakemusten käsittelyyn ja asiointiin Kelassa sivulta: Ajankohtaista koronatilanteesta.