perjantai 15. lokakuuta 2021

15.10.2021 PÄIVITYS

 Myönnetty sairauspäivärahaa loppu vuoteen saakka. VIHDOINKIN !

 Ensimmäisestä rahasta otettiin pois perustoimeentulotukena myönnetty osuus.

Summa 

syyskuulle            174,30 €         maksettiin    174,30 €

lokakuulle            726,25 €          maksettiin     406,70 €

marraskuulle  12 päivä      726,25€          maksu avoinna   - ehkä ulosotto  ?? 

joulukuulle    13 päivä       726,25€          maksu avoinna   - ehkä ulosotto ??

joulukuulle   31 päivä         435,75            maksu avoinna   -ehkä ulosotto  ??

Ulosotto suojaosuus 683,60 €  tai päivä 22,71 € ,  jos ottavat summa olisi  14,22 per tulo .

Uuden verokortin tein ja prosenttina 0 % , jotain positiivista. 


Summat suuria, mutta itse maksan nyt kaikki laskut ja menot !

Taas uusi asia hoidettavana. Tulot tulevat 14 pv . 

Puhelinlaskuun tein uuden maksusopimuksen ja päivämäärän muutin. 

Samoin muutan päivämäärän vuokraan jos vaan voin/saan. tiistai 12. lokakuuta 2021

12.10.2021 ULOSOTTO SAIRAUSPÄIVÄRAHASTA

 Palkka ja toistuvaistulo

Palkkaa ja muuta toistuvaistuloa voidaan ulosmitata. Näitä ovat esimerkiksi


eläke

ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

äitiysraha

sairauspäiväraha

Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot ovat palkkatuloa. Ulosmittaus lasketaan velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä.


Ulosmittaus lasketaan nettotulosta eli määrästä, josta on vähennetty veron ennakonpidätys, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.


Sosiaaliavustuksia ja -tukia, kuten työmarkkinatukea, toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä ei ulosmitata.


Velallisen suojaosuus

Toistuvaistulon ulosmittauksessa velalliselle lasketaan suojaosuus. Jos tulot ovat alle suojaosuuden, ulosmittausta ei toimiteta. Jos tulot ylittävät suojaosuuden, ulosmitataan tuloista lainmukainen osuus.


Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset sekä ottolapset. Puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet.

Suojaosuus kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien

Velallinen yksin: 681,30 €


Velallinen +1 elatuksen varassa: 925,80 €


Velallinen +2 elatuksen varassa: 1170,30 €


Velallinen +3 elatuksen varassa: 1414,80 €


Ennakkoilmoitus ja maksukielto

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä, tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen.


Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies lähettää tulojen maksajalle maksukiellon, jonka perusteella tämä pidättää palkasta ulosottoon tilitettävän määrän. Ulosmittaus jatkuu, kunnes velka on maksettu. Velan voi maksaa missä tahansa ulosoton vaiheessa, jolloin ulosmittaus peruutetaan. Velkaa voi maksaa myös sähköisessä asiointipalvelussa, jossa ovat tarkasteltavissa lisäksi ulosmittaukseen liittyvät päätökset.


Velallisella on mahdollisuus valittaa ulosmittauksesta käräjäoikeuteen. Valituksia ja muita velallisen oikeussuojakeinoja on kuvattu tarkemmin kohdassa Jos olet tyytymätön.


Tästä pääset Ulosottolaitoksen maksukieltolaskuriin.Avautuu uuteen ikkunaan12.10.2021 KANSANELÄKELAITOS PÄÄTÖS 2

 

KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                    2


        Peltola,   Susanna                                                  


        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea Fortum Asiakaspalvelu Oy:n       

                 laskuun (summa 72,39 euroa, eräpäivä 4.10.2021).                    


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.10.2021 - 31.10.2021  perustoimeentulotuki     64,59 e            


        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.10.2021       759,77 e    1.10.2021  - 31.10.2021                 

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          


        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Sinulla on voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös               

                 lokakuulle 2021.                                                    


                 Toimittamasi lasku on käsitelty seuraavasti:                        


                 - Laskusta on huomioitu 64,59 euroa, koska maksullisia              

                 lisäpalveluita (vaihtotakuu) ei huomioida. 64,59 euroa on           

                 maksettu tilillesi. Laskusta jää sinulle itsellesi maksettavaa      

                 7,80 euroa. Sinun tulee itse maksaa lasku.                          


                 Voit hakea tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea, jonka         

                 myöntämisestä päättää kotikuntasi sosiaalitoimi.                    


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 b §, 7 c §, 14 §, 15 §, 16 § ja       

                 24 §                                                                


        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Jos saat päätöksen voimassaoloaikana tulon, joka ei ole ollut       

                 päätöstä tehtäessä Kelan tiedossa, ilmoita siitä Kelaan             

                 ja varaudu maksamaan sillä välttämättömät jokapäiväiset menosi      

                 niin, ettet tarvitse lähikuukausina perustoimeentulotukea.          

                 Tulo voi olla esimerkiksi ansiotulo, veronpalautus tai              

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Tulo voidaan jakaa eriin ja        

                 huomioida useampana toimeentulotukikuukautena, jos sitä voidaan     

                 pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut tietoa                

                 ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa               

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         


                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     


        Liitteet                                                                     

                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                              

                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje             

lauantai 18. syyskuuta 2021

18.09.2021 PÄÄTÖS PERUSTOIMEENTULOTUESTA LOKAKUU

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                     


        PL 10                                                        Hakemus         

        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut        

                                             17.9.2021   20.9.2021   8.9.2021                Peltola, Susanna                                                  

                      

        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           

                 1.10.2021 - 31.12.2021.                                             


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021.                                             


                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.              


                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      

                 voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.             


                 Perustoimeentulotuesta ei ole voitu tehdä päätöstä 1.11.2021        

                 alkaen, koska ensisijaisten etuuksien ratkaisu on kesken. Jos       

                 tuentarpeesi jatkuu, voit hakea perustoimeentulotukea uudella       

                 hakemuksella.                                                       


                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet        

                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                   


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.10.2021 - 31.10.2021  perustoimeentulotuki    695,18 e            


        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.10.2021       695,18 e    1.10.2021  - 31.10.2021                 


                 Tilinumero             


        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          


        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa                 

                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja         

                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                   

                 nettomääräisinä.                                                    


                 Lastenlapsen tapaamisen kustannukset eivät ole                      

                 perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja.                         


                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.     


                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021 ennakkona odotettavissa olevia etuuksia      

                 vastaan. Kela käyttää seuraavat samalle ajalle mahdollisesti        

                 myönnettävät etuudet perustoimeentulotuen kuittaukseen:             


                 Kansaneläke, sairauspäivärahaetuudet                                

                 Etuuksista kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen        

                 määrä.                                                              


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 11 §,         

                 12 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §                  

                 Kelassa asiasi käsitteli                                            

                 Henri Hyytinen                                                      

        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                       


        Laskelma ajalle 1.10.2021 - 31.10.2021                                       

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola Satu Päivi Susanna                                                   

         Yleinen asumistuki                    320,00 e        320,00 e              


        Tulot yhteensä                                         320,00 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola  Susanna                                                   

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.10.                                                             

          Riihimäen Kotikulma Oy                                                     


        Menot yhteensä                                       1 015,18 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 015,18 e - 320,00 e                                  695,18 e              


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi sinun tulee toimittaa               

                 - Tiliote 1.9.2021 alkaen kaikilta täysiltä                         

                 kalenterikuukausilta, jotka sinun on mahdollista saada siihen       

                 mennessä, kun jätät jatkohakemuksen Kelaan.                         

                 Tiliote tulee toimittaa toimeentulotukiperheenjäsentesi             

                 kaikista suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä.            

                 Tiliotteesta tulee käydä ilmi tilinomistaja, tilinumero sekä        

                 alku- ja loppusaldo.                                                                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen              

                 käsittely voi viivästyä.                                            


                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen     

                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                                 

                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                   

                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä          

                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset       

                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai         

                   matkustusasiakirjan hankintamenot                                 

                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina        

                 perustoimeentulotuessa.                                             


                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa         

                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen       

                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/omakela.      


                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista     

                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki         

                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella      

                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.              


                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia           

                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten kunnan                 

                 sosiaalihuollon viranomaiselta, verottajalta,                       

                 Ulosottolaitokselta ja työeläkelaitoksilta. Lisäksi Kela            

                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja sekä saa         

                 yritysten tietoja luottotietorekisteristä. Jos tarvittavia          

                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                   

                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta          

                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai

                                                                      

                muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa      

                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                       


                 Ilmoita, jos olet vankilassa, koska vankilassaolo vaikuttaa         

                 tuen määrään.                                                       


                 Kelalla on oikeus saada perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi        

                 välttämättömät vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvät tiedot       

                 vuokranantajalta ja asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiöltä.      


                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin     

                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista         

                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle                  

                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                       

                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                    

                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.     


                 Jos saat päätöksen voimassaoloaikana tulon, joka ei ole ollut       

                 päätöstä tehtäessä Kelan tiedossa, ilmoita siitä Kelaan             

                 ja varaudu maksamaan sillä välttämättömät jokapäiväiset menosi      

                 niin, ettet tarvitse lähikuukausina perustoimeentulotukea.          

                 Tulo voi olla esimerkiksi ansiotulo, veronpalautus tai              

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Tulo voidaan jakaa eriin ja        

                 huomioida useampana toimeentulotukikuukautena, jos sitä voidaan     

                 pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut tietoa                

                 ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa               

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     

HUOMIOIMATTA SÄHKÖLASKU 72,39  € 

perjantai 17. syyskuuta 2021

17.09.2021 EI KORVAUSTA

Minulle ei enää korvata pojanpoikani vierailuista ns. ylläpitokorvausta, joka oli noin 3o €.
Syyksi sanotaan, ettei korvausta kuulu maksaa isovanhemmalle. 
Koska kyseistä korvausta maksetaan huostaanotettujen lasten vanhemmille, luonapitoajalta. 
Vaikka olen selvittänyt heille, kuinka tiukka rahatilanteeni on. 
Ymmärtäisin, jos olisi hyvä perusteltu syy, mutta ei ole minun mielestä.

Kelalta olen kysellyt kanssa kyseistä korvausta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. 

Muuten elämässä menee tasaisesti, kun sosiaalipuolen sairaanhoitaja kirjoitti minun puolesta hakemukset Kelaan. 
Nyt vaan odotellaan päätöksiä.
Perustoimeentulotuki hakemuksen kirjoitin itse, oli vaan kopioitavia asioita. 

Rahaa tilillä muutama sentti. 
Onneksi laskut kaikki maksettu. 
Elisan osamaksuissa on pitkä maksusopimus peräti, maaliskuulle. 
Normi lasku on 107,39 € + 22,23 €, yhtä paljon, kuin ennen muutamaa osamaksulaskua.

Ensi viikonloppuna on hautajaiset. 
Seuraavana viikonloppuna tulee mummin Päivänsäde. 
Syntymäpäiväni on lokakuun lopulla. 

On kaikkea mitä odotella. 
Alle 100 päivää Jouluun ! 

Apua ne  JOULULAHJAT  !