maanantai 27. joulukuuta 2021

27.12.2021 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022

 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022

Vuosi 2022 tuo muutoksia leskeneläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja opintotuen tulorajoihin. Myös Kela-taksien tilausnumerot muuttuvat. Uusi työnhakumalli otetaan käyttöön 1.5.2022, ja perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan vuoden alussa 2,1 %.


Tässä tiedotteessa käydään läpi keskeiset muutokset, joita Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulee vuonna 2022. Kela.fi-sivuilla muutokset ja etuuksien uudet euromäärät julkaistaan 1.1.2022.


Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 e/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 2,1 %. 

Elatustukeen korotus

Täyden elatustuen määrä suurenee ja on 172,59 e/kk (167,35 e/kk vuonna 2021).

Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1 166,29 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 291,57 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. Vuoden 2021 määrät olivat 1 130,86 e/kk ja 282,71 e/kk.


Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi pystyy elättämään itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 816,40 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 166,29 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2021 rajat olivat 791,60 e/kk ja 1 130,86 e/kk.

Perhevapaat uudistuvat 1.8. alkaen

Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Vanhempainpäivärahojen suuruus määräytyy samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Uudistuksen jälkeen raskaana olevalle vanhemmalle maksetaan ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskausrahaa 40 arkipäivältä. Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä.

Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään toiselle vanhemmalle enintään 63 vanhempainrahapäivää.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Samoin uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Vanhemmat voivat hakea uuden järjestelmän mukaisia perhevapaita Kelasta 1.5.2022 alkaen.

Lue lisää kela.fi-sivuilta

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pysyy ennallaan

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun suurus pysyy ennallaan ja on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan täytyy maksaa maksu oma-aloitteisesti OmaKelassa.

Lue lisää tiedotteesta

Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla

Opintotuen tulorajat nousevat vuoden 2022 ajaksi neljänneksellä. Vuonna 2022 opiskelijan vuosituloraja on 15 630 euroa, jos hän nostaa opintotukea 9 kuukaudelta. Korotetut vuositulorajat koskevat vain vuodelle 2022 myönnettyä opintotukea. On mahdollista, että vuositulorajat pienenevät vuodelle 2023.

Lue lisää tiedotteesta 

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 34,50 euroon päivässä (33,78 e/pv vuonna 2021).

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,91 e/pv.

Lapsikorotukset ovat

-yhdestä lapsesta 5,41 e/pv

-kahdesta lapsesta yhteensä 7,95 e/pv

-vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,25 e/pv.

Uusi työnhakumalli työttömille työnhakijoille 1.5. lähtien

Toukokuun alusta tulee voimaan uusi työnhakumalli eli niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Uuden työnhakumallin tavoitteena on, että työtön työnhakija saa aiempaa enemmän yksilöllistä tukea etenkin työttömyyden alkuvaiheessa.

Työnhakija ja TE-palveluiden tai kunnan asiantuntija tapaavat heti ensimmäisinä työttömyyspäivinä ja tekevät työllistymissuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut, työnhakijaa tukevat palvelut ja se, kuinka monta työpaikkaa työnhakijan pitää hakea kuukaudessa. Perussääntö on, että työnhakijan pitää hakea 4 työpaikkaa kuukaudessa, mutta jokaisen tilanne arvioidaan erikseen. Työttömyysetuutta ei voi menettää eikä sen määrä pienene, jos on hakenut riittävästi töitä ja toiminut työllistymissuunnitelman mukaan.

Karenssit lyhenevät uudessa työnhakumallissa. Jos työnhakija ei hae töitä sovitusti, hän voi saada muistutuksen tai 5 tai 10 päivää kestävän karenssin. Karenssin aikana työttömyysetuutta ei makseta. Jos työnhakija jättää toistuvasti hakematta työtä, työttömyysetuuden voi menettää toistaiseksi. Jos kieltäytyy varmasta työpaikasta, voi saada 45 päivän karenssin. 

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2022 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2022 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Myös asumismenoiksi hyväksyttävien, vuokran lisäksi maksettavien lämmitysmaksujen määrä suurenee hiukan. Vuonna 2022 erikseen maksettavina lämmityskuluina hyväksytään yleensä 42 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2021. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2022 ollenkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 619 e/kk lisättynä 103 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 228 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. 

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2021 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 504,06 e/kk. Vuoden 2022 alusta alkaen se on 514,82 e/kk.


Sotilasavustukseen suojaosa

Ensi vuoden alusta alkaen sotilasavustukseen tulee 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske asevelvollisen omaisen tuloja.

Lue lisää tiedotteesta 

Lääkekattoon pieni korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 592,16 e/kalenterivuosi (579,78 euroa vuonna 2021). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät nousevat hieman

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 e/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 34,23 e/pv (33,51 e/pv vuonna 2021).

Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa matkansa. Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Siitä lähtien niistä voi tilata matkoja, jotka tehdään 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoden aikana tehtävät matkat tilataan vielä nykyisistä numeroista.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, asiakaan pitää tilata matka jommaltakummalta oman maakuntansa palveluntuottajalta. Tällöin hän maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden, joka on enintään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.

Lue lisää tiedotteesta 

Sairauspäivärahaa pitkään saavien kuntoutustarpeen selvittämistä tehostetaan

Kun työkyvyttömyys pitkittyy, Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarpeen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää. 1.1.2022 sairausvakuutuslakiin tulee muutos, jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Tehostetulla kuntoutustarpeen selvittämisellä halutaan ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan.

Lue lisää tiedotteesta  

Kela jatkaa koronarokotusmatkojen korvaamista

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2022 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.

Lue lisää tiedotteesta

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien työterveyshuollon kustannusten korvaamista työnantajille

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien työterveyshuollon kustannusten korvaamista työnantajille 30.6.2022 saakka. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden. Rokotevalmisteista ei makseta korvauksia, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa.

Lue lisää tiedotteesta

Kela-korvaus yksityisestä koronatestistä on jatkossakin 100 euroa

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustestistä (PCR-testi) on jatkossakin 100 euroa. Korotettua korvausta maksetaan 30.6.2022 asti.

Lue lisää tiedotteesta

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada veikkausvaroin rahoitetun kuntoutuksen perusteella

Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle. Myös matkojen korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille päättyy.

Lue lisää tiedotteesta

Uusi ammatillinen Taito-kuntoutus korvaa ammatilliset kuntoutuskurssit

Ammatilliset kuntoutuskurssit uudistuivat. Uuden palvelun nimi on nyt Taito-kuntoutus. Se on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista. Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua. 

Lue lisää tiedotteesta

Lesken- ja lapseneläkkeet uudistuvat 1.1. alkaen

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Vuodesta 2022 alkaen myös avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen. Uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa.

Jatkossa työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021

Lue lisää tiedotteesta

Korotuksia eläkkeisiin

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 e/kk ja parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk (665,29 e/kk ja 593,97 e/kk vuonna 2021).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 855,48 e/kk (837,59 e/kk vuonna 2021).

Lesken alkueläke on 335,76 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 105,17 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 61,78 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,71 e/kk.

Rintamalisän määrä on 128,13 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 263,64 e/kk ja parisuhteessa elävälle 230,86 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2022 ansaita 855,48 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 2,1 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

I kuntaryhmässä 8 613 e/v

II kuntaryhmässä 7 921 e/v

III kuntaryhmässä 6 949 e/v.

Kuukausittaisina asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 30,05 euroon henkilöä kohden (29,81 e/hlö/kk vuonna 2021). Huomioon otettavat lämmityskustannukset pysyvät ennallaan. Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 44,37 euroon (43,44 e/kk vuonna 2021). Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa. 

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2021 alkaen:

*Alle 16-vuotiaan vammaistuki

-perusvammaistuki 95,39 e/kk

-korotettu vammaistuki 222,58 e/kk

-ylin vammaistuki 431,60 e/kk

*16 vuotta täyttäneen vammaistuki

-perusvammaistuki 95,39 e/kk

-korotettu vammaistuki 222,58 e/kk

-ylin vammaistuki 431,60 e/kk

*Eläkettä saavan hoitotuki

-perushoitotuki 73,00 e/kk

-korotettu hoitotuki 159,04 e/kk

-ylin hoitotuki 336,30 e/kk

-veteraanilisä 110,19 e/kk

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 741,75 e/kk (726,27 e/kk vuonna 2021). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.


perjantai 24. joulukuuta 2021

24.12.2021 ULOSOTTOMIES MUISTI JOULUAATTONA

ULOSOTTOMIES MUISTI JOULUAATTONA 

Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat

Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 04.03.2013, 

Ratkaisunro 2013/2246 , 

Diaarinro 2013/1214

Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto

Hakija: PRA Suomi Oy

Hakijan viitetiedot: 128954
 Korkosaatava 216,89 e

Pääoma 1 444,54 e

Korko 06.12.2017-07.01.2022 413,46 e

Kulut 186,50 e

Korko 24.01.2013-07.01.2022 120,53 e

Kulut 25,00 e

Korko 08.02.2013-07.01.2022 16,08 e

Kulut 63,00 e

Korko 08.02.2013-07.01.2022 40,52 e

Oikeudenkäyntikulut 170,00 e

Korko 04.04.2013-07.01.2022 107,22 e

Ulosottomaksu 134,00 e

Yhteensä eräpäivänä 2 937,74 e

perjantai 17. joulukuuta 2021

17.12.2021 JOULUNA AIKAA RAUHAISAA

Joulun aikaa rauhaisaa,
vuotta hyvää alkavaa!
Valkoiset unelmat ja lumihuntu,
sydämessä aito joulun tuntu.
Rauhaisaa joulunaikaa
ja onnea alkavalle vuodelle 2022!

torstai 9. joulukuuta 2021

09.12.2021 Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta

 Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta

Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi.


Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2022 alkaen noin 3,13 %. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 172,59 e/kk. Nyt täysi tuki on 167,35 e/kk, joten tuki nousee 5,24 e/kk.


Kela ottaa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.


Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun laskukaava on seuraava: elatusapu vuonna 2021 x (2041:1979) = maksettavan elatusavun määrä vuonna 2022. Elatusvelvollisen pitää maksaa tammikuusta alkaen noin 3,13 % enemmän elatusapua.


Jos Kela maksaa lapsesta erotuselatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle kirjeellä. Muissa tapauksissa elatusvelvollinen voi tarkistaa uuden elatusavun määrän OmaKelasta viimeistään tammikuun 2022 alussa.


Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1166,29 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 291,57 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.


Sanasto

Elatusvelvollinen: se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.


Elatusapu: elatusvelvollisen maksama rahasuoritus elatuksen turvaamiseksi lapselle, joka ei asu pysyvästi hänen luonaan.


Elatustuki: perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.


Erotuselatustuki: vähennetty elatustuki, jota maksetaan silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.


Elatusapuvelka: elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.

09.12.2021 Hoida Kela-asiat ajoissa kuntoon ennen joulua - pyhät vaikuttavat tukien maksamiseen

 Hoida Kela-asiat ajoissa kuntoon ennen joulua - pyhät vaikuttavat tukien maksamiseen

Kela-asiat kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon ennen joulua, sillä pyhät vaikuttavat etuuksien maksupäiviin, ja vuodenvaihde on Kelassa kiireistä aikaa.


Toimeentulotuki ehtii tilille ennen joulua, jos hakemus ja liitteet on toimitettu viimeistään 10.12. Joulu aikaistaa myös työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäiviä.


Joulun pyhinä ja uudenvuodenpäivänä Kelan palvelupisteet ja puhelinpalvelu ovat kiinni. Lisäksi vuodenvaihde ja vuoden ensimmäiset viikot ovat Kelassa usein kiireisiä.


Hae toimeentulotukea ajoissa

Joulukuussa toimeentulotuen viimeinen maksupäivä ennen joulua on 23.12. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 10.12.


Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti, hänen pitää ottaa yhteyttä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi akuutti tarve maksusitoumukselle lääkkeitä tai elintarvikkeita varten.


Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, kunta voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Akuutissa kriisitilanteessa joulunpyhien aikaan asiakas voi olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaalipäivystykseen.


Ilmoita työttömyyspäivät ajoissa

Joulu aikaistaa työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäiviä. Näet OmaKelasta tai saamastasi ilmoituslomakkeesta päivän, jolloin voit jättää oman ilmoituksesi.


Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 21.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 21.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 23.12.2021.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 22.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 22.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 27.12.2021.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 23.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 23.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 28.12.2021.

Ilmoitus kannattaa toimittaa asiointipalvelussa jo palautuspäivän aamuna, jotta se ehditään käsitellä mahdollisimman pian. 


Puhelinpalvelu on avoinna joulun ja uudenvuoden välipäivinä

Puhelinpalvelu on joulun ja uudenvuoden välisellä viikolla avoinna klo 9–16. Uudenvuodenaattona puhelinpalvelu on avoinna klo 9–13, mutta toimeentulotuen palvelunumero päivystää klo 16 asti.


Palvelupisteiden aukioloajoissa voi olla muutoksia joulun ja uudenvuoden välipäivinä ja uudenvuoden jälkeen. Aukioloajat ja käyntiosoitteet kannattaa tarkistaa kela.fin palvelupisteen hausta.


Perjantaisin avoinna olevat palvelupisteet menevät uudenvuodenaattona kiinni klo 13. Osa palvelupisteistä auttavat kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoita klo 16 asti:


Espoo / Leppävaara

Helsinki / Kamppi

Hämeenlinna

Järvenpää

Jyväskylä

Kajaani

Kirkkonummi

Kokkola

Kotka

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Lohja

Oulu

Pori

Porvoo

Raisio

Rauma

Rovaniemi

Salo

Seinäjoki

Tampere

Turun palvelupiste

Vaasa

Vantaa / Tikkurila

Toivotamme asiakkaillemme rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!