tiistai 31. heinäkuuta 2018

31.07.2018 Päätös asumistuesta

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 3   
                                                                     Hakemus       
        PL 10                                Annettu     Postitettu  saapunut       
        00056  KELA                          30.7.2018   31.7.2018   2.7.2018               Peltola,   Susanna                                                 

         Päätös asumistuesta                                                          


                 Olet hakenut asumistuen tarkistusta 1.8.2018 alkaen.               

                 Asumistuki on tarkistettu 1.8.2018 alkaen.                         

        Asumistuen määrä                                                           
                 1.8.2018   alkaen            312,00 e/kk                           

        Maksu                                                                       
                 Asumistuki maksetaan ilmoituksesi perusteella vuokranantajalle:   
                  VUOKRANANTAJA                                             

                 Maksupäivä       Määrä        Ajalta                               
                 3.9.2018         312,00 e     1.9.2018   - 30.9.2018               

                 Jatkossa tuki maksetaan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä         
                 (ma - pe).                                                         

        Miten toimit jatkossa                                                       
                 Ilmoita seuraavista muutoksista Kelaan:                           
                 - muutto                                                           
                 - tulot nousevat vähintään 400 e/kk                               
                 - asumismenot laskevat vähintään 50 e/kk                           
                 - avio- tai avoliiton päättyminen                                 
                 - asukkaiden lukumäärä muuttuu                                     
                 - alivuokralainen muuttaa asuntoon tai asunnosta pois             
                 - samassa asunnossa asuvan henkilön oikeus asumislisään alkaa     
                   tai päättyy                                                     

                 Voit hakea asumistukesi tarkistamista myös, jos tulot laskevat     
                 vähintään 200 e/kk tai asumismenot nousevat vähintään 50 e/kk.     

                 Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki maksetaan                 
                 oikeansuuruisena. Muutoksista ilmoitetaan hakemuksella.           

                 Jos näitä muutoksia ei tapahdu, tuki tarkistetaan viimeistään     
                 vuoden kuluttua. Vuositarkistuksesi ajankohta on 1.8.2019.         
                 Saat asiasta kirjeen kuukautta aikaisemmin.                       

        Ruokakuntaan kuuluvat henkilöt                                             
                 Peltola,  Susanna                                       

        Perustelut                                                                 
                 Asumistuki on tarkistettu 1.8.2018 alkaen, koska tuen             
                 alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut vuosi.     

                 Ruokakunnan yhteenlasketut tulot                                   

                 1.8.2018   alkaen       697,00 e/kk                               

                 Tulot huomioidaan bruttomääräisinä.                               

                 Ruokakunnan asumismenot                                           

                                                                         Sivu  2/ 3 
        Peltola, Susanna                                                 

                 1.8.2018 alkaen 390,00 e/kk                                       

                 Enimmäisasumismenot on määrä, joka yleisestä asumistuesta         
                 annetun lain perusteella voidaan ottaa huomioon asumistukea       
                 laskettaessa. Enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnassa     
                 asuvien henkilöiden määrä ja asunnon sijaintikunta.               

                 Asumismenoiksi ei asumistuessa hyväksytä esimerkiksi sähkö-,       
                 sauna- ja autopaikkamaksua eikä internetliittymän maksua.         

                 Lisätietoa on kohdassa Miten asumistuki määräytyy.                 

        Lainkohdat                                                                 
                 Laki yleisestä asumistuesta 1 §, 4 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §,         
                 12 §, 16 §, 20 §, 24 §, 25 §, 27 §, 28 § ja 34 §                   


                 KANSANELÄKELAITOS                                                 

                 Maarit Lampimäki                                                   

        Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä valituksen.       
                 Ohje valituksen tekemiseen on liitteenä.                           

                                                                         Sivu  3/ 3 
        Peltola,  Susanna                                                 


   Miten asumistuki määräytyy                                                 

                 Asumistuki lasketaan niin, että hyväksyttävistä, kuitenkin         
                 enintään enimmäisasumismenoista vähennetään perusomavastuu.       
                 Asumistuen määrä on 80 % tästä erotuksesta.                       
                 Perusomavastuun määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien         
                 aikuisten ja lasten lukumäärä sekä tulot.                         


                 Kuukausitulot 1.8.2018 alkaen:                                     

                 Työmarkkinatuki                                       696,60 e     

                   Työmarkkinatuki   32,40 e/pv on kerrottu                         
                   luvulla 21,5. Tämä on keskimääräinen työpäivien                 
                   määrä kuukaudessa.                                               

                 Ruokakunnan tulot yhteensä                            696,60 e     

                 Asumismenot kuukaudessa 1.8.2018 alkaen:                           
                 Kunta: XXXX                                               
                                              Ilmoitetut           Hyväksyttävät   
                 Vuokra                         511,12 e               511,12 e     

                 Hyväksyttävät asumismenot                             511,12 e     

                 Enimmäisasumismenot                                   390,00 e     

                 Perusomavastuu kuukaudessa 1.8.2018 alkaen:             0,00 e     

                 Perusomavastuu on 42 % asumistuessa huomioon                       
                 otettavista tuloista, joista on vähennetty                         
                 täysimääräiseen tukeen oikeuttavan tulon määrä.                   
                 Täysimääräiseen tukeen oikeuttava tulo määräytyy                   
                 vuosittain vaihtuvasta perusarvosta sekä aikuisen                 
                 ja lapsen kertoimesta.                                             

                 Laskukaava:                                                       
                 697 e   - [597 e + 99  e x 1 (aikuinen) + 221 e x 0 (lapsi)] =     
                 erotus, josta 42 % on perusomavastuun määrä.                       

                 Asumistuen määrä kuukaudessa 1.8.2018 alkaen:                     
                 Laskukaava:                                                       
                 enimmäisasumismenot - perusomavastuu = erotus,                     
                 josta 80 % on asumistuen määrä.                                   
                 390,00 e  -    0,00 e  =     390,00 e,                             
                 josta 80 % on 312,00 e/kk                                         


        Liitteet                                                                   
                 Valitusosoitus                                                     


maanantai 30. heinäkuuta 2018

30.07.2018 Velkojen yleiset vanhentumisajat

Velkojen yleiset vanhentumisajat


Velan vanhentumisaika on yleensä 3 vuotta

Yritysten kuluttajilta perimät velat, jotka perustuvat luoton myöntämiseen sekä tavaran tai palvelun hankintaan, ovat ns. kuluttajasaatavia.

Kuluttajasaatavia ovat siis esimerkiksi lainat, osamaksuvelat ja tavaran tai palvelun hankintaan liittyvät laskut.

Velka vanhentuu, kun velkoja ei ole lakiin tai sopimuksiin perustuvan ajan kuluessa perinyt tai käyttänyt oikeuttaan velan saamiseksi.

+Pääsääntöisesti vanhentumisaika on 3 vuotta velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta.
+Vanhentumisaika on 5 vuotta, jos velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste.

Vanhentumisaika alkaa alusta, jos velkoja katkaisee vanhentumisen

Pääsääntö kuluttajasaatavien vanhentumisajoissa on, että velkoja voi katkaista velan vanhentumisen.

+Velan vanhentumisen katkaiseminen merkitsee vanhentumisajan kulumisen keskeytymistä.
+Katkaisemisen jäkeen alkaa kulua uusi samanpituinen vanhentumisaika, joka on katkaistavissa.
Mikäli vanhentumisaika on katkaistavissa se katkeaa, kun

+velkoja vapaamuotoisesti muistuttaa velallista velasta ja/tai todistaa velallisen saaneen siitä tiedon.
+velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian ja velallinen on saanut tiedon vireilletulosta.
Huom! ulosottoasian vireilletulo keskeyttää vanhentumisajan kulumisen. Vanhentumisajan kuluminen on keskeytyksissä ulosottoasian vireilläolon ajan ja vielä vuoden ajan vireilläolon päättymisestä
+velkoja nostaa kanteen velan perimiseksi tai valvoo saatavansa velkajärjestelyssä tai konkurssissa.
+velallinen tunnustaa velan olemassaolon esimerkiksi maksamalla sitä tai sopimalla maksujärjestelystä.

Velka vanhenee lopullisesti yleensä 15 vuodessa

Kuluttajan velka elinkeinonharjoittajalle vanhenee lopullisesti pääsääntöisesti 15 vuoodessa ulosottoperusteesta.
Velkojen lopullinen vanhentuminen

Velka vanhenee lopullisesti yleensä 15 vuodessa
Vuoden 2008 alusta astuivat voimaan säännökset velkojen lopullisesta vanhentumisesta. Säännöksiä täydennettiin vuoden 2015 alusta voimaantulleilla muutoksilla.

Säännökset koskevat yksityishenkilöiden rahavelkoja. Nämä velat vanhentuvat lopullisesti

*15 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta
*20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö
*20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö
*20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen
*25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö.

Tuomioistuin voi antaa päätöksen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan pidentämisestä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkomista (esim. kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan tai salannut tietoja tai antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan). Määräajan jatkamiskanne tulee nostaa 2 vuoden kuluessa alkuperäisen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisestä

Lopullisen vanhentumisen määräajan laskeminen

Lopullinen vanhentumisaika lasketaan kahdella rinnakkaisella ja toisistaan riippumattomalla tavalla: täytäntöönpanoperusteen (tuomion) antamisesta ja velan erääntymisestä. Velka on vanhentunut kun jompikumpi vanhentumisaika on kulunut umpeen.

Ulosottoperusteesta (tuomio tai yksipuolinen tuomio) laskettava lopullinen vanhentumisaika on tullut osittain taannehtivasti voimaan siten, että

+jos velkaa koskeva ulosottoperuste (tuomio) on annettu ennen 1.3.1993, 15 vuoden vanhentumisajan mukainen määräaika on kulunut umpeen  1.3.2008  ja jos vanhentumisaika on ollut 20 vuotta, määräaika on kulunut umpeen 1.3.2013.
+Jos ulosottoperuste (tuomio) on annettu 1.3.1993 tai sen jälkeen, määräaika (15 tai 20 vuotta) lasketaan lopullisen tuomion antopäivästä.

Vuoden 2015 alusta voimaantullut velan erääntymisestä laskettava vanhentuminen lasketaan osittain taannehtivasti siten, että lain voimaan tullessa 1.1.2015 vanhentumisajasta on kulunut enintään 15 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi periä saataviaan lain voimaantulon 1.1.2015 jälkeen vielä 5 tai 10 vuotta velkaan sovellettavasta vanhentumisajasta riippuen.

torstai 26. heinäkuuta 2018

26.07.2018 KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 3   

        PL 10                                                        Hakemus       
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut       
                                             25.7.2018   26.7.2018   16.7.2018     


        Peltola,  Susanna                                                 

                                                   
                                             Syntymäaika:    XXXXXX                       
                                             

Päätös perustoimeentulotuesta                                               

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea  xxxxx seudun tk ky:n       
                 laskuihin 12,00e ja 50,80e sekä Fortumin laskuun 62,66e.           

                 Perustoimeentulotukena huomioitavat menot on                       
                 myönnetty osittain.                                               

                 Sähkölasku ja terveyskeskuslasku on huomioitu ja ne maksetaan     
                 laskuttajalle.                                                     

                 Peruuttamattomasta poisjäännistä aiheutunutta laskua ei ole       
                 huomioitu. Se ei ole perustoimeentulotuessa huomioitava meno.     
                 Tämä lasku on siirretty pyynnöstäsi kuntasi sosiaalitoimeen.       

        Perustoimeentulotuen määrä                                                 
                 1.8.2018 - 31.8.2018    perustoimeentulotuki     74,66 e           

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava       
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle               
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on     
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                       
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella           
                 vuokranantajalle:                                                 
                                                           

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                 
                 1.8.2018        170,21 e    1.8.2018   - 31.8.2018                 

                 Perustoimeentulotukea maksetaan laskuttajille:                     

                 Maksupäivä      Määrä       Laskuttaja                             
                 1.8.2018         62,66 e    FORTUM ASIAKASPALVELU OY               
                 6.8.2018         12,00 e     XXX  SEUDUN TK KY                 

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                         
                 Peltola Susanna                                         

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                         
                 Olet hakenut perustoimeentulotukea peruuttamattomasta             
                 poisjäännistä aiheutuneeseen hammashoidon laskuun. Sitä ei         
                 hyväksytä perustoimeentulotuen menoksi. Tältä osin                 
                 hakemus on siirretty kunnan sosiaalitoimen käsiteltäväksi.         


                                                                         Sivu  2/ 3 
       Peltola,  Susanna                                                 


Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 3 §, 6 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 14 §,       
                 15 §, 16 § ja 24 §   
                                            
               Kelassa asiasi käsitteli                                           
                 Susanna Korkki   
                                                
   Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                   
                 oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje               
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       
                                                                         Sivu  3/ 3 
        Peltola, Susanna                                                 
 Miten toimit jatkossa                                                       
                 Tarvittaessa voit hakea täydentävää tai ehkäisevää                 
                 toimeentulotukea, jonka myöntämisestä päättää kotikuntasi         
                 sosiaalitoimi.                                                     

        Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                             

tiistai 24. heinäkuuta 2018

24.07.2018 ARKEA

Aamulla heräät, keität kahvia ja huomaat , että keitin ei toimi. Mocca-Master 10 vuotta takuuta, ei kuulu enää takuun piiriin. Kamala katastrofi, mistä keitin.
Facebookin kirppikset läpi, ja yllätys 10 € keitin.
Onneksi oli rahaa tuon verran.

Kuulin, että :
Luottotiedoton ja sai autoliikeestä osamaksusopimuksen !
Luottotiedoton ja sai autoonsa autovakuutuksen kaskolla OP-Pohjola vakuutuksesta.
Joutunut kylläkin ylimääräistä maksamaan riskin takia.
Myöskin, aikuinen lapsi, asunnoton, ei saa avustusta, kun ei ole kirjoilla missään. Ainoastaan perusosan  toimeentulotuesta. 

Asunnottomalle ohjaavat hakemaan asuntoa, ja jonka luona asustelee, joutuu heidän puheitten mukaan ajamaan toisen taivasalle nukkumaan.
Tähän voisi lisätä, ne tuhannet asunnottomat jotka majailevat milloin missäkin, eivät saa asuntoa, eivät kykene maksamaan vuokraa/takuuvuokraa. Kelan mielestä asunto liian kallis. Ja monessa tapauksessa, asunto saattaa mennä jo toiselle, kun päätökset kestävät niin kauan.

Itse yritin hakea Hepatiitti rokotuksiin avustusta perusturvasta, mutta eivät myöntäneet.
Ja yritin myöskin hakea avustusta  autovakuutuksen osamaksuun, jonka maksoin toisen puolesta    240 € ja syntymäpäivälahjaan sukulaiselle, mutta eivät avusta näistä mihinkään.
Koska katsovat, että kyseiset asiat pitää hoitaa perusosalla.
Tietty saan takaisin kyseisen rahan, mutta nyt tällä hetkellä todella tiukkaa.
Voit tulla hakemaan ruoka-avustusta, kun ensin osoitat , että tilisi on tyhjä. Ja ensisijaisesti neuvoivat ruokajonoon. Itse sanoin, että en kykene menemään ruokajonoon, kuntoutuspaikan takia. Ruokajonossa jossa asioivat asiakkaitamme. Häpeä, nöyryytys.

Itse jouduin myöskin tekemään maksusopimuksen Elisalle, kun rahat loppuivat kesken kaiken. Saan maksusopimuksen, kun olen pitkäaikainen asiakas, ja hoitanut lasku ajallaan, kun siihen pystyn.
Liian paljon taas asioita, joita pitäisi jaksaa, mutta kun ei jaksa.

Helli helii ja töissä pullan paistamista lukemat pienessä keittiössä, jossa ei ilmastointia.
Juomaa kuluu.

Lotonnut olen, ja toivonut pikkasen isompaa lottovoittoa, jotta saisin ystävättärelle 1000€ ja  nuo ulosottovelat kuitattua ja vaikka matkaankin, ensimmäiseen ulkomaanmatkaan.

Unelmia ja unelmia ja vielä kerran unelmia.
Toivo paremmasta huomisesta, ja tulevaisuudsta.


sunnuntai 22. heinäkuuta 2018

22.07.2017 Eläkkeelle jääminen voi viedä pirulliseen velkakierteeseen – velkaa otetaan velan päälle: ”Lumipalloefekti lähtee liikkeelle”


Eläkkeelle jääminen voi viedä pirulliseen velkakierteeseen – velkaa otetaan velan päälle: ”Lumipalloefekti lähtee liikkeelle”

 
 Talous- ja velkaneuvontaan kannattaisi hakeutua ajoissa.
Velkaantumiskierre alkaa usein eläkkeelle jäämisestä, kerrotaan Helsingin talous- ja velkaneuvonnasta. Eläkkeellä saatetaan ostaa samalla tavalla kuin ennenkin, vaikka tulotaso pienenee.

Toinen tyypillinen velkaantumisen laukaiseva tilanne on työttömäksi jääminen.

Talous- ja velkaneuvontaan hakeudutaan usein vasta liian myöhään, kertoo johtava talous- ja velkaneuvoja Erkki Leistén Helsingin talous- ja velkaneuvonnasta.

– Kun ollaan jo syvällä suossa – ulosotto alkaa kolkutella tai on saatu ensimmäiset haasteet tai ensimmäinen maksuhäiriömerkintä, Leistén kuvailee.

Velkaongelma lähtee usein liikkeelle hyvin pienistä kuukausieristä, kertoo velkaantuneita auttava Takuusäätiö. Kun pieniä kuukausieriä on maksettavana useita, yhteenlaskettu summa voi viedä suuren potin kuukausituloista.

– Tällöin asiakas turvautuu helposti lisävelan ottamiseen, jotta hän pystyy maksamaan edellisiä velkojaan. Lumipalloefekti lähtee liikkeelle, kertoo Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen johtaja Minna Backman.

BACKMANIN mukaan erityisesti suurimpien luottojen takaisinmaksuajat venähtävät helposti hyvin pitkiksi, mikä kasvattaa korkokuluja.

– Esimerkiksi 5 000 euron luotosta voi kertyä 72 kuukauden maksuajalla korkoa ja kuluja yli 6 000 euroa pääoman lisäksi. Usein myös maksetaan pelkkiä korkoja ja kuluja aluksi, jolloin vuoden maksamisen jälkeen lainan pääoma ei ole välttämättä lyhentynyt vielä lainkaan.

Backman kertoo maksuhäiriöiden sekä maksuhäiriöisten henkilöiden määrän olleen nousussa jo usean vuoden ajan. Kesäkuun lopulla maksuhäiriömerkintä oli 379 000 suomalaisella.

– Velkomustuomioissa tili- ja kertaluotot ovat suurin maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut ryhmä. Tähän kuuluvat myös osamaksuluotot.

PERINTÄYHTIÖ Intrumin kuluttajien maksutapoja mittaava tutkimus viime vuodelta osoittaa, että ylivelkaantumiseen vaikuttaa myös sosiaalinen paine. Joka kolmas kyselyyn vastannut suomalaisvanhempi kertoi ostaneensa lapselleen jotakin, johon hänellä ei olisi ollut oikeasti varaa. Noin joka neljäs myönsi ostaneensa luottokortin luottorajan täyteen tai lainanneensa rahaa ostaakseen lapselleen jotakin viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Intrumin kysely toteutettiin osana 24 Euroopan maassa tehtyä kuluttajatutkimusta. Siihen vastasi hieman yli 1000 satunnaisotannalla valittua suomalaista.

– Tavallisimpia ostoksia ovat matkapuhelimet, merkkivaatteet ja -kengät, pelit sekä urheiluvarusteet, kertoo Intrumin johtaja Juha Iskala.

Intrumin mukaan niiden henkilöiden määrä, joilla on vähintään viisi maksamatonta velkaa, on kasvanut vuodessa 42 prosentilla.
STT

torstai 5. heinäkuuta 2018

05.07.2018 KELAN PÄÄTÖS, ODOTTAA YLEISEN ASUMISTUEN HAKEMUKSEN VUOSITARKASTUSTA


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 4   

        PL 10                                                        Hakemus       
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut       
                                             4.7.2018    5.7.2018    25.6.2018     


        Peltola, Susanna                                                 

                               
        Päätös perustoimeentulotuesta                                               

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                         
                 1.8.2018 - 30.6.2019.                                             

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            
                 1.8.2018 - 31.8.2018.                                             

                 Päätöstä ei ole voitu tehdä kuukautta pidemmälle ajalle, sillä      
                 yleisen asumistuen hakemus on vireillä (vuositarkistus).            

                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.             

                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen     
                 voimassaoloajan. Lisätietoa on liitteessä.                         

                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet       
                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                 

        Perustoimeentulotuen määrä                                                 
                 1.8.2018 - 31.8.2018    perustoimeentulotuki    170,21 e           

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava       
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle               
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on     
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                       
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella           
                 vuokranantajalle:                                                 
      VUOKRANANTAJA                                         

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                 
                 1.8.2018        170,21 e    1.8.2018   - 31.8.2018                 

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                         
                 Peltola  Susanna                                         

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                         
                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa               
                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja       
                 varojen erotus. Tulot huomioidaan nettomääräisinä.                 

                 Työttömyysetuus on huomioitu todellisten maksupäivien             
                 (20 päivää) mukaan. Kun saman kuukauden aikana on maksettu         
                 kaksi 20 päivän maksujaksoa, huomioidaan työttömyysetuus           
                 kertoimella 21,5 päivää. Mahdollista työttömyysetuuden             
                 kulukorvausta ja korotusosaa ei huomioida tulona.                 

                 Saat päätöksen Twinrix-rokotteen huomioimisen osalta erikseen.      

                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                           
   
        Peltola, Susanna                                           

                 1.8.2018 - 31.8.2018 ennakkona odotettavissa olevaa etuutta       
                 vastaan. Kela käyttää samalle ajalle mahdollisesti myönnettävän   
                 etuuden perustoimeentulotuen kuittaukseen.                         

                 Etuus, josta kuitataan: Yleinen asumistuki                         

                 Etuudesta kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen       
                 määrä.                                                             

                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.   

        Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 3 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §,         
                 14 §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §                               


                 Kelassa asiasi käsitteli                                           

                 Jonna Kataja                                                     

       Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                   
                 oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje               
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       
                                 

     Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                     

        Laskelma ajalle 1.8.2018 - 31.8.2018                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu             
        Peltola  Susanna                                               
         Yleinen asumistuki                    312,00 e        312,00 e             
         Työmarkkinatuki                       528,12 e        528,12 e             

        Tulot yhteensä                                         840,12 e             

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu             
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 491,21 e             
         Asunnonvuokra                         519,12 e        519,12 e             
          Eräpäivä 1.8.                                                             
         VUOKRANANTAJA                                                 

        Menot yhteensä                                       1 010,33 e             

        Maksettava perustoimeentulotuki                                             
        1 010,33 e - 840,12 e                                  170,21 e             

        Miten toimit jatkossa                                                       
                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen   
                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                               
                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                 
                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä         
                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset     
                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai       
                   matkustusasiakirjan hankintamenot                               
                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina       
                 perustoimeentulotuessa.                                           

                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa       
                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen     
                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.   

                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista   
                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki       
                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella     
                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.             

                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia         
                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten verottajalta, sekä   
                 työeläkelaitoksilta että työttömyyskassoilta. Jos tarvittavia     
                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                 
                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta         
                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai     
                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa     
                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                     

                 Jos Kelalla ei ole ollut tietoa ansiotuloistasi tehdessään         
                 päätöstä, ne voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos       
                 haet perustoimeentulotukea kahden seuraavan kalenterikuukauden     
                 aikana.                                                           

                 Jos saat tämän päätöksen ajalle kohdistuvista terveydenhuollon     
                 kustannuksista sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi   
                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.   

                 Tarvittaessa voit hakea täydentävää tai ehkäisevää                 
                 toimeentulotukea, jonka myöntämisestä päättää kotikuntasi         
                 sosiaalitoimi.                                               

     
                  Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                             
                 Apteekkiin maksusitoomus                       

maanantai 2. heinäkuuta 2018

02.07.2018 Maksuhäiriöisten määrässä uusi ennätys: Jo lähes 380 000 suomalaisella merkintä

Uutiset | Kotimaan uutiset

Maksuhäiriöisten määrässä uusi ennätys: Jo lähes 380 000 suomalaisella merkintä

Tänään klo 10:27 (muokattu klo 11:55)
 Usein maksuhäiriömerkintöjä kasautuu paljon samalle henkilölle. Kuvituskuva.
Usein maksuhäiriömerkintöjä kasautuu paljon samalle henkilölle. Kuvituskuva. VEERA KORHONEN/SKA
Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut alkuvuonna kasvuaan. Suomen Asiakastiedon rekisterissä oli kesäkuun lopussa yli 379 000 henkilöä, mikä on jälleen uusi ennätys.

Maksuhäiriöisten määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien.

Yli puolet kaikista tällä hetkellä Asiakastiedon rekisterissä olevista henkilöistä on saanut uusia merkintöjä kuluvan vuoden aikana. Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä on 15 merkintää.

Maksuhäiriöisten määrän kasvun taustalla on se, että yhä useammasta suomalaisesta on tullut monivelkainen, sanoo Suomen Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen. Samoilla henkilöillä on esimerkiksi asuntolainaa, kulutusluottoa, avoimia korttiluottoja ja kuukausimaksullisia palveluita.

- Ihmisillä on velkaa moneen paikkaan ja tulot eivät riitä kattamaan näitä menoja. Monella maksuhäiriöisistä on myös peliongelmia, Muhonen toteaa.

Suuri osa uusista maksuhäiriömerkinnöistä tulee julkisoikeudellisista maksuista, kuten tarkastusmaksuista ja terveyskeskusmaksuista.

Maksuhäiriömerkinnät voivat myös suojella ylivelkaantumiselta
Kesäkuussa kansanedustajat jättivät lakialoitteen, jolla haluttaisiin muuttaa lakia siten, että maksuhäiriömerkinnät eivät näkyisi enää velan maksamisen jälkeen. Lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu, vanhentunut tai velan peruste on poistunut.

Aloitteen on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa eri puolueista.

Muhonen huomauttaa, ettei maksuhäiriöiden nopeampi poistuminen rekisteristä poistaisi itse ongelmaa eli jos on taipumusta ottaa liian paljon velkaa, jota ei pysty maksamaan pois.

- Kun ihmiset saavat maksuhäiriömerkinnän pois, he velkaantuvat lisää. Maksuhäiriö tietyssä mielessä estää velkaantumasta lisää, Muhonen toteaa.

Myös Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar sanoi aiemmin Iltalehdelle, että ihmiset voisivat lakimuutoksen myötä esimerkiksi lainata rahaa jostain muualta maksaakseen velkansa pois ja saadakseen näin "puhtaat paperit".

HANNA GRÅSTEN
hanna.grasten@iltalehti.fi

sunnuntai 1. heinäkuuta 2018

01.07.2018 Kaikkien pankkien tunnukset eivät välttämättä enää kelpaa ensi vuonna Kelan ja Verohallinnon sähköisiin palveluihin

Kaikkien pankkien tunnukset eivät välttämättä enää kelpaa ensi vuonna Kelan ja Verohallinnon sähköisiin palveluihin

Eilen klo 13:11
Vain Nordean ja Osuuspankin kanssa on päästy sopuun palvelun hinnasta.
 Julkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden tunnistautuminen uudistuu ensi vuonna. Kuva Kelan kirjautumissivulta.
Julkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden tunnistautuminen uudistuu ensi vuonna. Kuva Kelan kirjautumissivulta. KUVAKAAPPAUS
Osa verkkopankkitunnuksista ei välttämättä enää toimi ensi vuonna tunnistautumisvälineenä julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, kertoo Väestörekisterikeskus.

Julkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden tunnistautuminen uudistuu vuonna 2019 nykyisten sopimusten päättyessä.

Toistaiseksi Väestörekisterikeskuksen kilpailutuksessa on vastaanotettu taloudellisesti mahdolliset tarjoukset vain kahdelta pankilta: Nordealta ja Osuuspankilta. Niiden pankkitunnuksilla tunnistautuminen onnistuu varmasti jatkossakin.

Valtion budjetissa on osoitettu tunnistautumiskustannuksiin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Väestörekisterikeskus aloittaa nyt kaikkien pankkien kanssa jatkoneuvottelut, jossa tunnistautuminen onnistuisi myös jatkossa mahdollisimman monen pankin verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli pankkien kanssa ei päästä sopimukseen, on mahdollista, että osa pankeista jää tunnistautumisen ulkopuolelle vuoden 2019 alusta alkaen.

Väestörekisterikeskus kertoo tiedotteessaan olevansa huolissaan kansalaisten mahdollisuuksista tunnistautua jatkossa haluamillaan tunnistusvälineillä julkishallinnon palveluihin.

- Olisi toivottavaa, että kaikki pankit lähtisivät mukaan julkishallinnon tunnistamiseen, jotta jatkossakin kaikki markkinoilla olevat tunnistusvälineet olisivat kansalaisten käytettävissä, sanoo johtaja Joonas Kankaanrinne Väestörekisterikeskuksesta.

Kaikki nykyiset tunnistautumistavat toimivat ainakin vuoden 2018 loppuun saakka.

RIIKKA NYMAN
riikka.nyman@iltalehti.fi