lauantai 23. tammikuuta 2021

23.01.2021 PERUSTOIMEENTULOTUKI PÄÄTÖS JA KUINKA SELVIÄN HELMIKUUN


      KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 4     

PL 10                                                        Hakemus         

 00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut        

                                             22.1.2021   25.1.2021   15.1.2021           

         Peltola,  Susanna                                                  

       Päätös perustoimeentulotuesta                                                

                Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           

                 1.2.2021 - 28.2.2021.                                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.2.2021 - 28.2.2021.                                               

                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.              

                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      

                 voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.             


                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet        

                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                   


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.2.2021 - 28.2.2021    perustoimeentulotuki    812,89 e            

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava        

                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle                

                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on      

                 kohdassa Maksu.                                                     

        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.2.2021        695,98 e    1.2.2021   - 28.2.2021                  

                 Tilinumero                     

                 Lisäksi maksetaan laskuttajalle:                                    

                 Maksupäivä      Määrä       Laskuttaja                              

                 2.2.2021         75,71 e    FORTUM ASIAKASPALVELU OY                

                 15.2.2021        41,20 e    KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY      


        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa                 

                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja         

                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                   

                 nettomääräisinä.                                                    


                 Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun                  

                 tulee selvittää oikeus sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahan        

                 käsittelemiseksi tarvitaan ajantasainen lääkärinlausunto. Jos       

                 et ole oikeutettu sairauspäivärahaan, sinulla on velvollisuus       

                 ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.               


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea monoihin ja suksiin. Niitä       

                 ei hyväksytä perustoimeentulotuen menoiksi, koska kyseessä ei       

                 ole perustoimeentulotuessa huomioitava meno. Tältä osin             

                 hakemus on siirretty pyynnöstäsi kunnan sosiaalitoimen              

                 käsiteltäväksi.                                                     


                 Toimittamastasi Fortum Oy:n laskusta on maksettu laskuttajalle      

                 75,71 euroa, koska Vaihtotakuu on lisäpalvelu, eikä se kuulu        

                 perustoimeentulotuessa huomioitaviin menoihin. Sinulle jää          

                 laskusta itsellesi maksettavaa 7,80 euroa.                          


                 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n lasku on maksettu suoraan      

                 laskuttajalle.                                                      

                 Olet hakenut toimeentulotukea ortopedin ja fysiatrian               

                 poliklinikan menoihin sekä matkakorvauksiin. Näitä                  

                 menoja ei voida huomioida ilman lisäselvitystä. Käsittelemme        

                 menot, jos toimitat Kelaan laskut, joissa käy ilmi                  

                 käyntipäivät.                                                       


                 Olet hakenut toimeentulotukea kotivakuutusmaksuun. Menoa ei         

                 voida huomioida ilman lisäselvitystä. Käsittelemme menot, jos       

                 toimitat Kelaan kotivakuutuslaskun ja vakuutuskirjan.               


                 Sinulle on Kelasta myönnetty maksusitoumus silmälaseihin,           

                 jonka olet tietojemme mukaan käyttänyt. Olet kertonut, että         

                 maksusitoumuksella hankitut silmälasit eivät olleet sopineet        

                 ja olet joutunut hankkimaan uudet lasit. Tietoosi saatetaan,        

                 että mikäli joudut hankkimaan uudet silmälasit                      

                 maksusitoumuksella ostettujen tilalle, niin niitä ei Kelasta        

                 korvata.                                                            


                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.     


                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.2.2021 - 28.2.2021 ennakkona odotettavissa olevaa etuutta         

                 vastaan. Kela käyttää samalle ajalle mahdollisesti myönnettävän     

                 etuuden perustoimeentulotuen kuittaukseen.                          


                 Etuus, josta kuitataan: Sairauspäivärahaetuudet                     


                 Etuudesta kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen         

                 määrä.                                                              


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 11 §,         

                 12 §, 13 §, 14 §, 14 a §, 14 d §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja         

                 24 §                                                                

                 Kelassa asiasi käsitteli                                            

                 Heidi Kanto                                                         

        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                       


        Laskelma ajalle 1.2.2021 - 28.2.2021                                         

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola  Susanna                                                   

         Yleinen asumistuki                    319,20 e        319,20 e              


        Tulot yhteensä                                         319,20 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola   Susanna                                                   

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.2.                                                              

         Taloussähkömaksu                       83,51 e         75,71 e              

          Eräpäivä 2.2.                                                              

          FORTUM ASIAKASPALVELU OY                                                   

          11008531751                                                                

         Poliklinikkamaksu                      41,20 e         41,20 e              

          Käyntipäivä 7.1. eräpäivä 13.2.                                            

          KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY                                         

          21001367                                                                   


        Menot yhteensä                                       1 132,09 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 132,09 e - 319,20 e                                  812,89 e              


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi sinun tulee toimittaa               

                 - Tiliote S-pankin tilistä 1.1.2021 alkaen kaikilta täysiltä        

                 kalenterikuukausilta, jotka sinun on mahdollista saada siihen       

                 mennessä, kun jätät jatkohakemuksen Kelaan. Tiliote tulee           

                 toimittaa toimeentulotukiperheenjäsentesi kaikista                  

                 suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä. Tiliotteesta        

                 tulee käydä ilmi tilinomistaja, tilinumero sekä alku- ja            

                 loppusaldo.                                                         

                 - Ensisijainen etuus haettuna                                       


                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen              

                 käsittely voi viivästyä.                                            


                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen     

                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                                 

                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                   

                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä          

                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset       

                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai         

                   matkustusasiakirjan hankintamenot                                 

                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina        

                 perustoimeentulotuessa.                                             


                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa         

                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen       

                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.     


                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista     

                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki         

                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella      

                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.              


                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia           

                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten kunnan                 

                 sosiaalihuollon viranomaiselta, verottajalta, sekä                  

                 työeläkelaitoksilta ja työttömyyskassoilta. Lisäksi Kela            

                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja sekä saa         

                 yritysten tietoja luottotietorekisteristä. Jos tarvittavia          

                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                   

                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta          

                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai      

                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa      

                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                       


                 Kelalla on oikeus saada perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi        

                 välttämättömät vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvät tiedot       

                 vuokranantajalta ja asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiöltä.      


                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin     

                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista         

                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle                  

                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                       

                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                    

                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.     


                 Jos saat suuren kertaluonteisen tulon, varaudu kattamaan sillä      

                 elinkustannuksesi niin, ettet tarvitse lähikuukausina               

                 perustoimeentulotukea, jos taloudellinen tilanteesi pysyy           

                 muuten ennallaan. Suuri kertaluonteinen tulo voi olla               

                 esimerkiksi poikkeuksellisen suuri ansiotulo, veronpalautus tai     

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Kertaluonteinen tulo voidaan       

                 jakaa eriin ja huomioida useampana toimeentulotukikuukautena,       

                 jos sitä voidaan pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut      

                 tietoa ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa        

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         


                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     


        Liitteet                                                                     

                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                              

                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje                            


HELMIKUUN BUDJETTI

TULOT:                              695,98


 MENOT:        

PUHELINMAKSU            108.84     

VUOKRA                            192,00 

SÄHKÖ                                   7,80

SILMÄLASIT                     150,00

AURINKORASVA                40,00

 YHTEENSÄ                        498,64


JÄÄ                                        197,34


Helmikuu onkin pikkasen tiukempi kuukausi, kuin tammikuu.

Sairasloma jatkuu 31.05.2020.    

Jalan murtuma ja masennus ja muutamat muut tutkimukset työllistävät.

Terapiassa joka viikko, jos kunto antaa myöden.

Tasaisen tappavaa tahtia eteenpäin, kohti valoisampaa aikaa. 
maanantai 4. tammikuuta 2021

04.01.2021 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2021

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2021

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. Tulorekisterin käyttö laajenee etuuksiin ja eläkkeisiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4 %.

Tässä tiedotteessa käydään läpi keskeiset muutokset, joita Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulee vuonna 2021. Kela.fi-sivuilla muutokset ja etuuksien uudet euromäärät julkaistaan 1.1.2021.

Etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin

Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulonsaaja voi tarkastaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta ajantasaiset tiedot omista palkka-, eläke- ja etuustuloistaan.

Kela ilmoittaa tulorekisteriin kaikki 1.1.2021 alkaen maksetut veronalaiset etuudet ja ne verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen. Kela ilmoittaa tulorekisteriin myös työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset. Perustoimeentulotuen ja vammaistukien maksutietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Kela toimittaa tiedon maksetusta etuudesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa sen maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot etuuksien maksamisesta korvaavat vuosi-ilmoitukset, jotka Kela on aiemmin tehnyt Verohallinnolle.

Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) palvelee ensi vuodesta alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskelevia.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi.

Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun suurus on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan täytyy maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelan asiointipalvelussa.

Lue lisää > Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle

Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Maksun voi maksaa jo nyt.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. YTHS tuottaa palveluita 1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi.

Kerättävä maksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, opiskelijan on maksettava myös 5 euron viivästymismaksu. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Opiskelija saa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos opiskelija valmistuu kesken lukukauden, hänellä on oikeus käyttää palveluja lukukauden loppuun asti. YTHS:n verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Vaihto-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat

Oikeus opiskeluterveydenhuoltoon on vain suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavilla läsnä olevilla opiskelijoilla. Ulkomailta Suomeen tulevat vaihto-opiskelijat eivät suorita korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, ja siksi heillä ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. EU-kansalaiset voivat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Muista maista tulevilla opiskelijoilla täytyy olla yksityinen sairausvakuutus.

Suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavien opiskelijoiden on maksettava terveydenhoitomaksu läsnäololukukausilta myös silloin, kun opiskelija on suorittamassa opintojaan ulkomailla. Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi koko lukukaudeksi.

Opiskelijoiden tukiin tulee muutoksia koronan takia

Opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella, jos opiskelija suoritti korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8. – 31.12.2020) ja valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia.

Kela lähettää maalis-huhtikuussa 2021 hylkäävän päätösehdotuksen kaikille niille syyslukukaudella 2020 valmistuneille opiskelijoille, joiden opiskeluaika ylitti opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen oikeuttavan määräajan. Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelija voi pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen. Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelija ilmoittaa, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja hänellä jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1.–31.7.2020) suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta.

Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan ottaa huomioon myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskeluoikeutensa tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa vasta myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Koulumatkatuen myöntämisehdot muuttuvat väliaikaisesti, koska koronasta johtuva etäopetus on yleistynyt. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee vähintään 8 koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa. Koulumatkatukea voi saada näillä ehdoilla vain, jos koulumatkojen määrä on vähentynyt koronasta johtuvien opetusjärjestelyiden vuoksi. Muutos on voimassa kevätlukukauden eli 1.1.–31.7.2021.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee 0,36 euroa 1.1.2021. Tuki on siitä alkaen 2,30 euroa aterialta. Ateriatuen määrän nousu tarkoittaa käytännössä sitä, että Kela maksaa korkeakouluopiskelijan ateriasta aiempaa suuremman osuuden ja korkeakouluopiskelijan maksama osuus pienenee.


Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,05 e/pv (28,94 e/pv vuonna 2020).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 0,4 %.

Elatustukeen korotus

Täyden elatustuen määrä suurenee ja on 167,35 e/kk (167,01 e/kk vuonna 2020).

Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1 130,86 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 282,71 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. Vuoden 2020 määrät olivat 1 128,57 e/kk ja 282,14 e/kk.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi pystyy elättämään itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 791,60 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 130,86 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2020 rajat olivat 790,00 e/kk ja 1 128,57 e/kk.


Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,78 euroon päivässä (33,66 e/pv vuonna 2020).

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,80 e/pv.

Lapsikorotukset ovat

yhdestä lapsesta 5,30 e/pv

kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 e/pv

vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,03 e/pv.

Osa työttömyysturvan poikkeuksista jatkuu 31.3.2021 asti

Koronaepidemian aikana työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksista. Osa poikkeuksista jatkuu 31.3.2021 asti. Esimerkiksi työttömyysetuuden suojaosa on korotettu 500 euroon. Tavallisesti suojaosa on 300 euroa. Suojaosa on rahamäärä, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se pienentää työttömyysetuutta.

Myös esimerkiksi liikkuvuusavustuksen ehtoja on helpotettu niin, että liikkuvuusavustusta voi saada 31.3.2021 asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Tavallisesti työmatkan pitää olla yli 3 tuntia.

Lisäksi yrittäjät voivat saada maaliskuun loppuun asti työmarkkinatukea, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2021 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Myös asumismenoksi hyväksyttävän vesimaksun määrä suurenee hiukan. Vuonna 2021 erikseen maksettavana vesimaksuna hyväksytään henkilöä kohden 19 e/kk.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2020. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2021 ollenkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 606 e/kk lisättynä 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 224 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.


Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2020 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 502,21 e/kk. Vuoden 2021 alusta alkaen se on 504,06 e/kk.

Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen vesimaksu nousee hieman. Vuonna 2020 vesimaksuna hyväksyttiin 21,60 euroa henkilöä kohden. Vuonna 2021 vesimaksuna hyväksytään 22,80 e / henkilö.

Lääkekattoon pieni korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 579,78 e/kalenterivuosi (577,66 euroa vuonna 2020). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävistä koronavirustutkimuksista nousee

1.1.2021 alkaen korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehdystä PCR-testistä on 100 e (1.4.2020 alkaen korvaus on ollut 56 e).

PCR-testi otetaan hengitysteistä, ja näyte tutkitaan nukleiinihaponosoitusmenetelmällä. Testiä pidetään tällä hetkellä luotettavimpana testausmenetelmänä koronavirustaudin COVID-19 toteamiseksi.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät säilyvät lähes ennallaan

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,05 e/pv (28,94 e/pv vuonna 2020).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 33,51 e/pv (33,39 e/pv vuonna 2020).

Matkojen korvaaminen opiskeluterveydenhuoltoon ja palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon muuttuu

1.1.2021 alkaen korkeakouluopiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat saavat korvausta matkoista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat opiskelijan kotisosoitteesta tehdystä matkasta lähimpään YTHS:n toimipisteeseen, josta opiskelijan tarvitsema hoito on saatavilla.  

Matkojen korvaaminen muuttuu myös tilanteissa, joissa annettu hoito maksetaan palvelusetelillä. Matkat korvataan jatkossa samalla tavoin kuin matkat hoitopaikkaan, joka on valittu terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan asuinkunnan tai kuntayhtymän pääterveysasemaa.

Kokeilu kuntoutuspalveluiden rekisteröitymismenettelystä käynnistyy

Vuoden 2021 alussa Kela käynnistää kokeilun, jossa kahden kuntoutuspalvelun tuottajat valitaan rekisteröitymismenettelyllä. Kuntoutuspalveluntuottaja voi rekisteröityä Oma väylä-kuntoutuksen ja aikuisten sydänkuntoutuskurssin toteuttajaksi, jos se täyttää Kelan asettamat ehdot ja hyväksyy Kelan määrittelemän hinnan.

Kuntoutuksen asiakkaille kokeilu tuo lisää vaihtoehtoja palveluntuottajan valintaan ja enemmän tietoja palvelujen toteuttamisesta.

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta nuorille ja nuorille aikuisille

Oma väylä -kuntoutus on uusi kuntoutuspalvelu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatrisen häiriön vuoksi sosiaalisiin tai arjen hallinnan taitoihin, opintoihin ja työelämään.

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua nuori, jolla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD. Oma väylä -kuntoutus alkaa huhtikuussa.

Tukea työuupumukseen Oras-kuntoutuskurssilta

Uusi Oras-kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle asiakkaalle tilanteeseen, jossa psyykkiset uupumusoireet uhkaavat hänen työkykyään. Oras-kurssilta asiakas saa konkreettisia ohjeita ja keinoja työn ja arjen haasteiden hallintaan. Kurssit alkavat huhtikuussa.

Kuntoutuskurssi uniapneaa sairastaville

Uniapneaa sairastavien kuntoutuskurssit alkavat vuoden 2021 aikana. Kurssilla asiakas saa konkreettisia ohjeita ja keinoja työn ja arjen haasteiden hallintaan.  Lisäksi asiakas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan ja saa valmiuksia hyödyntää niitä. Kurssi on tarkoitettu yli 20-vuotiaille asiakkaille. Kurssit alkavat toukokuussa.

Etäkuntoutusta yhdistetään kasvokkaiseen laitoskuntoutukseen

Keväästä 2021 lähtien osa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista sisältää kasvokkaisen kuntoutuksen lisäksi etäkuntoutusta. Etäkuntoutus toteutetaan reaaliaikaisina kuvapuheluina sekä ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena.

Keväällä alkavat seuraavat etäkuntoutusta sisältävät kurssit:

+tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennus

+tyypin 1 diabetesta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennus

+metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus

+nuorten Itu-mielenterveyskurssi

+omaishoitajien kuntoutuskurssi

+hengityssairautta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi.

Korotuksia eläkkeisiin

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 665,29 e/kk ja parisuhteessa elävälle 593,97 e/kk (662,86 e/kk ja 591,79 e/kk vuonna 2020).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 837,59 e/kk (834,52 e/kk vuonna 2020).

Lesken alkueläke on 328,74 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,97 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,49 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,23 e/kk.

Rintamalisän määrä on 125,46 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 258,13 e/kk ja parisuhteessa elävälle 226,04 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2021 ansaita 837,59 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.


Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 0,9 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

I kuntaryhmässä 8 433 e/v

II kuntaryhmässä 7 755 e/v

III kuntaryhmässä 6 804 e/v.

Kuukausittaisina asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 29,81 euroon henkilöä kohden (29,42 e/hlö/kk vuonna 2020). Huomioon otettavat lämmityskustannukset pysyvät ennallaan. Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 43,44 euroon (43,28 e/kk vuonna 2020). Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.


Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2021 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

+perusvammaistuki 93,39 e/kk

+korotettu vammaistuki 217,93 e/kk

+ylin vammaistuki 422,58 e/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

+perusvammaistuki 93,39 e/kk

+korotettu vammaistuki 217,93 e/kk

+ylin vammaistuki 422,58 e/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

+perushoitotuki 71,48 e/kk

+korotettu hoitotuki 155,72 e/kk

+ylin hoitotuki 329,27 e/kk

+veteraanilisä 107,88 e/kk

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 726,27 e/kk (723,69 e/kk vuonna 2020). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.


Brexit vaikuttaa sosiaaliturvaan

Ison-Britannian ja EU:n välisen erosopimuksen siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa. Ennen siirtymäajan päättymistä Suomeen Isosta-Britanniasta muuttaneiden ja vastaavasti Isosta-Britanniaan Suomesta muuttaneiden sosiaaliturva säilyy pääsääntöisesti ennallaan myös siirtymäajan jälkeen.

Siirtymäajan jälkeen muuttavien sosiaaliturvaoikeudet riippuvat EU:n ja Ison-Britannian keskinäisistä sopimuksista. Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Päivitämme ajankohtaista tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin aina kun uutta tietoa on saatavilla. Seuraa sivua www.kela.fi/brexit.