maanantai 27. joulukuuta 2021

27.12.2021 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022

 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022

Vuosi 2022 tuo muutoksia leskeneläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja opintotuen tulorajoihin. Myös Kela-taksien tilausnumerot muuttuvat. Uusi työnhakumalli otetaan käyttöön 1.5.2022, ja perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan vuoden alussa 2,1 %.


Tässä tiedotteessa käydään läpi keskeiset muutokset, joita Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulee vuonna 2022. Kela.fi-sivuilla muutokset ja etuuksien uudet euromäärät julkaistaan 1.1.2022.


Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 e/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 2,1 %. 

Elatustukeen korotus

Täyden elatustuen määrä suurenee ja on 172,59 e/kk (167,35 e/kk vuonna 2021).

Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1 166,29 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 291,57 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. Vuoden 2021 määrät olivat 1 130,86 e/kk ja 282,71 e/kk.


Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi pystyy elättämään itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 816,40 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 166,29 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2021 rajat olivat 791,60 e/kk ja 1 130,86 e/kk.

Perhevapaat uudistuvat 1.8. alkaen

Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Vanhempainpäivärahojen suuruus määräytyy samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Uudistuksen jälkeen raskaana olevalle vanhemmalle maksetaan ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskausrahaa 40 arkipäivältä. Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä.

Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään toiselle vanhemmalle enintään 63 vanhempainrahapäivää.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Samoin uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Vanhemmat voivat hakea uuden järjestelmän mukaisia perhevapaita Kelasta 1.5.2022 alkaen.

Lue lisää kela.fi-sivuilta

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pysyy ennallaan

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun suurus pysyy ennallaan ja on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan täytyy maksaa maksu oma-aloitteisesti OmaKelassa.

Lue lisää tiedotteesta

Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla

Opintotuen tulorajat nousevat vuoden 2022 ajaksi neljänneksellä. Vuonna 2022 opiskelijan vuosituloraja on 15 630 euroa, jos hän nostaa opintotukea 9 kuukaudelta. Korotetut vuositulorajat koskevat vain vuodelle 2022 myönnettyä opintotukea. On mahdollista, että vuositulorajat pienenevät vuodelle 2023.

Lue lisää tiedotteesta 

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 34,50 euroon päivässä (33,78 e/pv vuonna 2021).

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,91 e/pv.

Lapsikorotukset ovat

-yhdestä lapsesta 5,41 e/pv

-kahdesta lapsesta yhteensä 7,95 e/pv

-vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,25 e/pv.

Uusi työnhakumalli työttömille työnhakijoille 1.5. lähtien

Toukokuun alusta tulee voimaan uusi työnhakumalli eli niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Uuden työnhakumallin tavoitteena on, että työtön työnhakija saa aiempaa enemmän yksilöllistä tukea etenkin työttömyyden alkuvaiheessa.

Työnhakija ja TE-palveluiden tai kunnan asiantuntija tapaavat heti ensimmäisinä työttömyyspäivinä ja tekevät työllistymissuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut, työnhakijaa tukevat palvelut ja se, kuinka monta työpaikkaa työnhakijan pitää hakea kuukaudessa. Perussääntö on, että työnhakijan pitää hakea 4 työpaikkaa kuukaudessa, mutta jokaisen tilanne arvioidaan erikseen. Työttömyysetuutta ei voi menettää eikä sen määrä pienene, jos on hakenut riittävästi töitä ja toiminut työllistymissuunnitelman mukaan.

Karenssit lyhenevät uudessa työnhakumallissa. Jos työnhakija ei hae töitä sovitusti, hän voi saada muistutuksen tai 5 tai 10 päivää kestävän karenssin. Karenssin aikana työttömyysetuutta ei makseta. Jos työnhakija jättää toistuvasti hakematta työtä, työttömyysetuuden voi menettää toistaiseksi. Jos kieltäytyy varmasta työpaikasta, voi saada 45 päivän karenssin. 

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2022 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2022 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Myös asumismenoiksi hyväksyttävien, vuokran lisäksi maksettavien lämmitysmaksujen määrä suurenee hiukan. Vuonna 2022 erikseen maksettavina lämmityskuluina hyväksytään yleensä 42 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2021. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2022 ollenkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 619 e/kk lisättynä 103 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 228 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. 

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2021 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 504,06 e/kk. Vuoden 2022 alusta alkaen se on 514,82 e/kk.


Sotilasavustukseen suojaosa

Ensi vuoden alusta alkaen sotilasavustukseen tulee 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske asevelvollisen omaisen tuloja.

Lue lisää tiedotteesta 

Lääkekattoon pieni korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 592,16 e/kalenterivuosi (579,78 euroa vuonna 2021). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät nousevat hieman

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 e/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 34,23 e/pv (33,51 e/pv vuonna 2021).

Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa matkansa. Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Siitä lähtien niistä voi tilata matkoja, jotka tehdään 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoden aikana tehtävät matkat tilataan vielä nykyisistä numeroista.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, asiakaan pitää tilata matka jommaltakummalta oman maakuntansa palveluntuottajalta. Tällöin hän maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden, joka on enintään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.

Lue lisää tiedotteesta 

Sairauspäivärahaa pitkään saavien kuntoutustarpeen selvittämistä tehostetaan

Kun työkyvyttömyys pitkittyy, Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarpeen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää. 1.1.2022 sairausvakuutuslakiin tulee muutos, jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Tehostetulla kuntoutustarpeen selvittämisellä halutaan ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan.

Lue lisää tiedotteesta  

Kela jatkaa koronarokotusmatkojen korvaamista

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2022 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.

Lue lisää tiedotteesta

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien työterveyshuollon kustannusten korvaamista työnantajille

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien työterveyshuollon kustannusten korvaamista työnantajille 30.6.2022 saakka. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden. Rokotevalmisteista ei makseta korvauksia, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa.

Lue lisää tiedotteesta

Kela-korvaus yksityisestä koronatestistä on jatkossakin 100 euroa

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustestistä (PCR-testi) on jatkossakin 100 euroa. Korotettua korvausta maksetaan 30.6.2022 asti.

Lue lisää tiedotteesta

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada veikkausvaroin rahoitetun kuntoutuksen perusteella

Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle. Myös matkojen korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille päättyy.

Lue lisää tiedotteesta

Uusi ammatillinen Taito-kuntoutus korvaa ammatilliset kuntoutuskurssit

Ammatilliset kuntoutuskurssit uudistuivat. Uuden palvelun nimi on nyt Taito-kuntoutus. Se on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista. Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua. 

Lue lisää tiedotteesta

Lesken- ja lapseneläkkeet uudistuvat 1.1. alkaen

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Vuodesta 2022 alkaen myös avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen. Uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa.

Jatkossa työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021

Lue lisää tiedotteesta

Korotuksia eläkkeisiin

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 e/kk ja parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk (665,29 e/kk ja 593,97 e/kk vuonna 2021).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 855,48 e/kk (837,59 e/kk vuonna 2021).

Lesken alkueläke on 335,76 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 105,17 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 61,78 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,71 e/kk.

Rintamalisän määrä on 128,13 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 263,64 e/kk ja parisuhteessa elävälle 230,86 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2022 ansaita 855,48 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 2,1 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

I kuntaryhmässä 8 613 e/v

II kuntaryhmässä 7 921 e/v

III kuntaryhmässä 6 949 e/v.

Kuukausittaisina asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 30,05 euroon henkilöä kohden (29,81 e/hlö/kk vuonna 2021). Huomioon otettavat lämmityskustannukset pysyvät ennallaan. Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 44,37 euroon (43,44 e/kk vuonna 2021). Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa. 

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2021 alkaen:

*Alle 16-vuotiaan vammaistuki

-perusvammaistuki 95,39 e/kk

-korotettu vammaistuki 222,58 e/kk

-ylin vammaistuki 431,60 e/kk

*16 vuotta täyttäneen vammaistuki

-perusvammaistuki 95,39 e/kk

-korotettu vammaistuki 222,58 e/kk

-ylin vammaistuki 431,60 e/kk

*Eläkettä saavan hoitotuki

-perushoitotuki 73,00 e/kk

-korotettu hoitotuki 159,04 e/kk

-ylin hoitotuki 336,30 e/kk

-veteraanilisä 110,19 e/kk

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 741,75 e/kk (726,27 e/kk vuonna 2021). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.


perjantai 24. joulukuuta 2021

24.12.2021 ULOSOTTOMIES MUISTI JOULUAATTONA

ULOSOTTOMIES MUISTI JOULUAATTONA 

Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat

Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 04.03.2013, 

Ratkaisunro 2013/2246 , 

Diaarinro 2013/1214

Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto

Hakija: PRA Suomi Oy

Hakijan viitetiedot: 128954
 Korkosaatava 216,89 e

Pääoma 1 444,54 e

Korko 06.12.2017-07.01.2022 413,46 e

Kulut 186,50 e

Korko 24.01.2013-07.01.2022 120,53 e

Kulut 25,00 e

Korko 08.02.2013-07.01.2022 16,08 e

Kulut 63,00 e

Korko 08.02.2013-07.01.2022 40,52 e

Oikeudenkäyntikulut 170,00 e

Korko 04.04.2013-07.01.2022 107,22 e

Ulosottomaksu 134,00 e

Yhteensä eräpäivänä 2 937,74 e

perjantai 17. joulukuuta 2021

17.12.2021 JOULUNA AIKAA RAUHAISAA

Joulun aikaa rauhaisaa,
vuotta hyvää alkavaa!
Valkoiset unelmat ja lumihuntu,
sydämessä aito joulun tuntu.
Rauhaisaa joulunaikaa
ja onnea alkavalle vuodelle 2022!

torstai 9. joulukuuta 2021

09.12.2021 Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta

 Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta

Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi.


Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2022 alkaen noin 3,13 %. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 172,59 e/kk. Nyt täysi tuki on 167,35 e/kk, joten tuki nousee 5,24 e/kk.


Kela ottaa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.


Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun laskukaava on seuraava: elatusapu vuonna 2021 x (2041:1979) = maksettavan elatusavun määrä vuonna 2022. Elatusvelvollisen pitää maksaa tammikuusta alkaen noin 3,13 % enemmän elatusapua.


Jos Kela maksaa lapsesta erotuselatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle kirjeellä. Muissa tapauksissa elatusvelvollinen voi tarkistaa uuden elatusavun määrän OmaKelasta viimeistään tammikuun 2022 alussa.


Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1166,29 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 291,57 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.


Sanasto

Elatusvelvollinen: se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.


Elatusapu: elatusvelvollisen maksama rahasuoritus elatuksen turvaamiseksi lapselle, joka ei asu pysyvästi hänen luonaan.


Elatustuki: perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.


Erotuselatustuki: vähennetty elatustuki, jota maksetaan silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.


Elatusapuvelka: elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.

09.12.2021 Hoida Kela-asiat ajoissa kuntoon ennen joulua - pyhät vaikuttavat tukien maksamiseen

 Hoida Kela-asiat ajoissa kuntoon ennen joulua - pyhät vaikuttavat tukien maksamiseen

Kela-asiat kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon ennen joulua, sillä pyhät vaikuttavat etuuksien maksupäiviin, ja vuodenvaihde on Kelassa kiireistä aikaa.


Toimeentulotuki ehtii tilille ennen joulua, jos hakemus ja liitteet on toimitettu viimeistään 10.12. Joulu aikaistaa myös työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäiviä.


Joulun pyhinä ja uudenvuodenpäivänä Kelan palvelupisteet ja puhelinpalvelu ovat kiinni. Lisäksi vuodenvaihde ja vuoden ensimmäiset viikot ovat Kelassa usein kiireisiä.


Hae toimeentulotukea ajoissa

Joulukuussa toimeentulotuen viimeinen maksupäivä ennen joulua on 23.12. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 10.12.


Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti, hänen pitää ottaa yhteyttä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi akuutti tarve maksusitoumukselle lääkkeitä tai elintarvikkeita varten.


Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, kunta voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Akuutissa kriisitilanteessa joulunpyhien aikaan asiakas voi olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaalipäivystykseen.


Ilmoita työttömyyspäivät ajoissa

Joulu aikaistaa työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäiviä. Näet OmaKelasta tai saamastasi ilmoituslomakkeesta päivän, jolloin voit jättää oman ilmoituksesi.


Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 21.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 21.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 23.12.2021.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 22.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 22.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 27.12.2021.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 23.12.2021


ilmoituksen voi palauttaa 23.12.2021

rahat ovat tilillä aikaisintaan 28.12.2021.

Ilmoitus kannattaa toimittaa asiointipalvelussa jo palautuspäivän aamuna, jotta se ehditään käsitellä mahdollisimman pian. 


Puhelinpalvelu on avoinna joulun ja uudenvuoden välipäivinä

Puhelinpalvelu on joulun ja uudenvuoden välisellä viikolla avoinna klo 9–16. Uudenvuodenaattona puhelinpalvelu on avoinna klo 9–13, mutta toimeentulotuen palvelunumero päivystää klo 16 asti.


Palvelupisteiden aukioloajoissa voi olla muutoksia joulun ja uudenvuoden välipäivinä ja uudenvuoden jälkeen. Aukioloajat ja käyntiosoitteet kannattaa tarkistaa kela.fin palvelupisteen hausta.


Perjantaisin avoinna olevat palvelupisteet menevät uudenvuodenaattona kiinni klo 13. Osa palvelupisteistä auttavat kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoita klo 16 asti:


Espoo / Leppävaara

Helsinki / Kamppi

Hämeenlinna

Järvenpää

Jyväskylä

Kajaani

Kirkkonummi

Kokkola

Kotka

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Lohja

Oulu

Pori

Porvoo

Raisio

Rauma

Rovaniemi

Salo

Seinäjoki

Tampere

Turun palvelupiste

Vaasa

Vantaa / Tikkurila

Toivotamme asiakkaillemme rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

maanantai 29. marraskuuta 2021

29.11.2021 SAIRAUSPÄIVÄRAHAPÄÄTÖS 1.1.2022 - 28.2.2022

 Päätös

Sairauspäiväraha

Annettu: 25.11.2021

Lähetetty: 26.11.2021


Miten asia on ratkaistu

Sairauspäiväraha on myönnetty

1.1.2022 - 28.2.2022 48 arkipäivää 29,05 euroa/päivä

Kuinka kauan päivärahaa voi saada

Voit saada sairauspäivärahaa 28.2.2022 saakka. Tämä päätös mukaan lukien sinulle on myönnetty päivärahaa 284 arkipäivää. Sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy sen kuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden aikana päivärahapäivien määrä nousisi 300 päivään.


Sairauspäivärahaa maksetaan ensisijaisuusajan jälkeen, jos se ylittää samalta ajalta maksettavan työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen. Jos työeläkelaitos myöhemmin myöntää sinulle työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen, Kelalla on oikeus periä siitä päivärahaa vastaava osuus.


Maksut

Maksupäivä Sinulle maksetaan Ennakonpidätys Määrä ennen ennakonpidätystä   Ajalta

14.1.2022 290,50 e 0,00 e 290,50 e   1.1.2022 - 14.1.2022

11.2.2022 726,25 e   15.1.2022 - 13.2.2022

28.2.2022 377,65 e   14.2.2022 - 28.2.2022

Tilinumero xxx


Tulevan maksun määrä on arvio, koska maksettava määrä lasketaan maksuhetken tietojen mukaan.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksuerä on 6 arkipäivää ja kukin seuraava maksuerä 25 arkipäivää. Maksupäiviä ei voi muuttaa.

Veroa pidätetään voimassa olevan verokortin mukaisesti.

keskiviikko 24. marraskuuta 2021

21.11.2021 PIENET, SUURET MURHEET MARRAS- JA JOULUKUU

 Laskelma ajalle 1.11.2021 - 30.11.2021

Tulot Ilmoitettu Huomioitu

Peltola Satu Päivi Susanna

Yleinen asumistuki 320,00 e 320,00 e

Sairauspäivärahaetuudet 290,50 e 290,50 e

Ylijäämä 531,00 e 481,00 e

Tulot yhteensä 1 091,50 e

Menot Eräpäivä Ilmoitettu Huomioitu

Peltola   Susanna

Perusosa: Yksin asuva 504,06 e

Asunnonvuokra,  1.11.2021 511,12 e 511,12 e

Kotivakuutusmaksu, Fortum, Laskun numero 3185838 9.11.2021 15,90 e 15,90 e

Muut terveydenhoitomenot, Käyntipäivä 12.10., Riihimäen seudun 

terveyskeskus ky, Laskun numero 63214352286

12.11.2021 21,50 e 21,50 e

Menot yhteensä 1 052,58 e

Huomioon otetut tulot ovat 38,92 euroa suuremmat kuin perustoimeentulotuessa huomioon otettavat menot. 

Laskelma on siis ylijäämäinen.Laskelma ajalle 1.12.2021 - 31.12.2021

Tulot Ilmoitettu Huomioitu

Peltola  Susanna

Yleinen asumistuki 320,00 e 320,00 e

Sairauspäivärahaetuudet 726,25 e 726,25 e

Tulot yhteensä 1 046,25 e

Menot                 Eräpäivä Ilmoitettu Huomioitu

Peltola   Susanna

Perusosa: Yksin asuva 504,06 e

Asunnonvuokra,  1.12.2021 511,12 e 511,12 e

Taloussähkömaksu, Fortum, Laskun numero 11011307071 3.12.2021 77,54 e 69,74 e

Menot yhteensä 1 084,92 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 084,92 e - 1 046,25 e 38,67 e


Tämä perustoimeentulotuki kuitataan suoraan vuokranmaksuun.

Maksan itse laskut, ja Joulu onkin sitten suurta kysymysmerkkiä.


Mistähän  voisin pyytää avustusta Jouluun? Meni ohitse Jouluapua keräys. 

Ei ole voimavaroja etsiä tietoja. 

Itse kävin nyt marraskuussa seurakunnalta pyytämässä ruoka-apua , yleensä olen saanut,

mutta nyt olivat muuttaneet niin, että kauppaan ei saanut ruoka-apulappuja.

Tarjosivat kaapeista ruokia. Ruoka rajoitteiselle, ei paljon tullut mitään pari pussia pakaste maissi ja herne.

Seuraava kohde oli Perusturvassa vierailu.

Varasin ajan, ja selvitin tilannettani, ja sainkin apua. Syyksi oli Kelan takaisinperintä, ja avustus ruokaan pojanpoikani vierailun ajaksi ja itselleni myös. 


Olen saanut melkein kokonaan maksettua sen pojalleni ostamani puhelimen melkein 900 €, enää kaksi erää, puhelinlaskuni tippuu n 25 € kuukaudessa. 

Joulua olen laittanut jo esille, koristeita ja valoja. 

Lahjoista puuttuu yksi lego paketti 40 € ja 20 € onkijuttu  sekä  sukulaiselle paketti. 

Mutta, en stressaa. Kyllä Luoja luoduistaan huolen pitää.

Rauhaisaa Joulun odottelua .


lauantai 13. marraskuuta 2021

13.11.2021 POMMI

 Olen ollut sairaslomalla uupumuksen ja masennuksen vaikean sellaisen takia.

En ole jaksanut perehtyä hakemuksiin tai laskuihin, nippa nappa saan ne maksettua. 

Raha-asiat oli suhtkoht hyvin. Ei mitään murheita, pärjäsin.

Lääkäri kirjoitti uuden B-lausunnon ja sairasloma jatkuu 31.06.2022 asti.

Varma pohti kanssa tätä, mutta hylkäsi lausunnollaan kyseisen lääkärinlausunnon. 

Nyt odottelen Kelasta, mitä sieltä tulee päätöstä. 


Odottelin että saan rahaa eilen noin 700 €, ei tullut tuli vaan 290 €.

Kela oli viime päätöksessään päättänyt periä ylimääräistä maksuaan  tuon erotuksen.

Olisin osannut odottaa tuota pommia, mutta kun en ollut varautunut koko asiaan,  

vaan tuudittautunut tuohon koko summaan. 

Tämä aivosumu tuottaa yllättäviä juttuja. 


Nyt mietin millä pärjään, kun maksan tuosta 

vuokra  190 €   

Fortum 15,90 € 

puhelin 116 € ja 19,56. 

Onneksi muutamassa terveyskeskuksen laskussa päiväys vasta joulukuussa. 

Olen ihan pulassa. 


Piti joululahjoja ostaa pojanpojalleni  kirja, Lego-paketti ja yöpuku. 

Siirtyy joulukuun kelan korvaukseen. Katsoin, ettei siitä menisi enää perintää. 


Pitää yrittää ajatella, että kyllä Luoja luoduistaan huolen pitää. 

Harvoin enää on tullut tälläisiä yllätyksiä.

Olen hoitanut aika hyvin raha-asiani.


torstai 28. lokakuuta 2021

28.10.2021 Koska rahat eivät riitä, Petri Salminen jonottaa hapankorppua ja säilykkeitä – korona-aika paljasti, miten perusturva vuotaa

 Koska rahat eivät riitä, Petri Salminen jonottaa hapankorppua ja säilykkeitä – korona-aika paljasti, miten perusturva vuotaa

Järjestöjen ja kirkon jakaman ruoka-avun tarve on korona-aikana ryöpsähtänyt kasvuun. Osa avunhakijoista on nuoria ja osa työssäkäyviä. Sekä köyhyystutkijat että avuntarvitsijat itse sanovat, että Suomessa on ihmisiä, jotka elävät nälässä.

 

"Häpeä kulkee ihmisen mukana ruokajonossa", sanovat köyhyystutkijat. Ihmisiä syyllistetään köyhyydestä ja siitä, että huono taloudellinen tilanne voi jatkua vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kuva: Arash Matin / Yle


MERJA NIILOLA

Miehen muovipussiin sujahtaa jauhoja ahkeralle leipojalle, perunasosejauhetta, sika-nautasäilykettä, hapankorppuja, EU-keksejä, leipää ja valmislaatikko.

Petri Salmisen saama apu on tänään hiukan tavallista niukempi. Eu-kassiin tulee täydennystä parin viikon kuluttua, lupailevat avustustyöntekijät.

Petri Salminen hakee säännöllisesti apua Turun Seudun työttömien eli TST:n elintarvikejaosta.

Salminen tiivistää monen tunnot: hyväntekeväisyysjonoissa seisominen on nöyryyttävää. Mutta minkäs teet, kun yhteiskunnan perusturva vuotaa.

– Olisi hyvä, jos ei tarvitsisi käydä hakemassa tällaisia ruoka-apuja. Ihmisen palkan ja yhteiskunnan perusturvan pitäisi olla sen mukainen, että hyväntekeväisyyskassit olisivat turhia, Salminen pohtii.


 Petri Salmisen kassissa on ainakin jauhoja, säilykkeitä ja korppuja. Vapaaehtoistyöntekijä Reijo Rantanen kertoo Eu-kassin olevan tavallista niukempi, mutta ensi viikolla jaettavaa tulee lisää. Kuva: Arash Matin / Yle


Salmisen kassia pakkaa vapaaehtoistyöntekijä Reijo Rantanen. Hän kertoo, että ihmisillä tuntuu olevan huutava pula ruuasta.

Kun korona jylläsi pahimmin ja rajoituksilla karsittiin ihmisten fyysistä kohtaamista, yhteisruokailupaikat olivat suljettuja. Ruoka-avun hakeminen tarkoitti jonottamista ulkona.

– Se on ihan varma, että ihmisillä on hätä. Monet eivät ole koronan ollessa pahimmillaan oikein päässeet liikkeelle, eivätkä uskalla vieläkään kunnolla lähteä julkisille paikoille.

Osassa ruoka-apupaikkoja otettiin koronan vuoksi käyttöön puhelinajanvaraus. Siitä ei ole apua, jos ei ole puhelinta tai ostettuna puheaikaa.

Moni kertoo rahatilanteestaan avoimesti

Aikoinaan ruokajonot Suomen kaduilla kauhistuttivat. Nykyistä köyhempi Suomi piti yllä sosiaaliturvaa, jossa ruokajonoja nähtiin vain pulavuosina.

Nyt vuosikymmenten jälkeen ruoka-apua hakeviin on turruttu. Moni ummistaa hiljaisilta jonottajilta silmänsä.

Turussa TST:n suurkeittiötä ja ruoanjakoa pyörittää keittiöpäällikkö Tuula Lempinen. Hän sanoo napakasti, ettei perusturva saa olla kiinni hyväntekeväisyydestä.

Lempinen kertoo myös, että jotkut Suomessakin kärsivät nälästä.

– Voi sanoa, että ihmiset ovat nälkäisiä ja köyhiä. Sen huomaa monissa asiakkaissa ja meidän työntekijöissämme. Suurin osa kertoo avoimesti omasta rahatilanteistaan. Ei niillä rahoilla juhlita.

 

Monilla paikkakunnilla koetettiin luopua ennen koronaa ”leipäjonoista” ja pyrittiin siirtymään ns. yhteisöruokailuihin. Ruokapaikat panivat kuitenkin ovensa säppiin koronan pahimpaan aikaan. Niko Vehmanen hakee Tuula Lempiseltä kalakeittoa. Kuva: Arash Matin / Yle


Tuula Lempinen kertoo, että kauppojen ylijäämäruokaa on ollut koronan aikana vähemmän jaossa kuin ennen epidemiaa.

– Meillä on aika paljon ihmisiä ruoka-avun varassa. Aiemmin ylijäämäruokaa on riittänyt meidän jäsenille. Mutta kaupoista tuleva ylijäämäruoka on vähentynyt. Kaupat myyvät itse sitä edullisesti paljon kotona ruokaa laittaville. Mikä on tietenkin järkevää.

Poliittinen ilmapiiri muuttunut heikkoja syyllistäväksi

Köyhyyttä ja ruokajonoja tutkineet Minna Kivipelto ja Titi Gävert sanovat hekin, että Suomessa on ihmisiä, jotka kärsivät nälästä.

Kirkkohallituksen diakonian kehittämisen asiantuntija Titi Gävert suomii järjestelmäämme, jossa osa lakisääteisen ja viimesijaisen perusturvan ylläpidosta on liukunut järjestöjen ja kirkon kontolle.

Jopa sosiaalitoimistoista ohjataan järjestöjen ja kirkon leipäjonoihin. Huolimatta siitä, että perustuslaki takaa jokaiselle oikeudet välttämättömään toimeentuloon(siirryt toiseen palveluun).

– Meidän ei pitäisi pakottaa ketään kärsimään nälkää. Ei sen vuoksi, että on esimerkiksi työelämän ulkopuolella, sairas, velkaantunut tai läheisillä on haasteita. Tämä pitää pystyä korjaamaan. Korjauskeino ei ole leipäjonot tai ruoka-apu, vaan perusturvan riittävä taso.

 

Diakonian kehittämisen asiantuntija Titi Gävert ampuu kovilla: – Me emme saa pakottaa ihmisiä näkemään nälkää. Perusturva on korjattava. Kuva: Jouni Immonen / Yle


Tutkijat sanovat Suomen muuttuneen vuosien varrella: Ilmapiiri on syyllistävä, ja uusia sanktioita vaaditaan esimerkiksi työttömille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto ihmettelee, miten hyvinvointivaltiossa tilanne on päästetty mallille, jossa Suomi on saanut huomautuksen liian pienestä perusturvan tasosta. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi jo vuonna 2015.

– Valitettavasti poliittinen ilmapiiri on vuosien mittaan painunut siihen suuntaan, että vastuu omasta elannosta vieritetään kokonaan vaikeuksissa olevan ihmisen omalle kontolle. Siitä huolimatta, että yhteiskunnan turvaverkko on se, jonka pitäisi ottaa hädässä oleva vastaan. Niin sanoo laki.

 

THL_n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto sanoo suoraan: poliittinen ilmapiiri on muuttunut vuosien varrella niin, että vähävaraista pidetään oman onnensa seppänä ja köyhyys on kiinni itsestä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Minna Kivipelto antaa esimerkin.

– Ihmisellä voi olla pahimmillaan jopa 90 päivän karenssi työttömyysrahan saantiin. Siitä huolimatta olisi elettävä jotenkin. Rahaa ei tule mistään. Jos on ulosottovelkoja, ei ehkä saa edes toimeentulotukea. Eli mistä tällainen ihminen saa rahaa?

Monet häpeävät heikkoa tilannettaan, Titi Gävert sanoo.

– Kyllä se häpeä kulkee mukana. Ihmisiä syyllistetään köyhyydestä ja siitä, miten tällainen taloudellinen tilanne voi jatkua vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kyllähän meillä pitäisi olla sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset saisivat riittävästi ruokaa. Ilman että täytyy turvautua hyväntekeväisyyteen.

Korona vei pahimmillaan monelta ainoan lämpimän ruuan

Minna Kivipelto luettelee syitä tilanteen kärjistymiseen ja siihen, että avustusjärjestöjen pakeilla näkyy yhä enemmän uusia avunhakijoita.

– Korona-aikana muun muassa köyhät perheet ovat paikanneet kouluruokailun puutetta leipäjonotuksella, Kivipelto sanoo.

Pitkän aikaa jatkunut kehitys tulee näkyviin, Titi Gävert pohtii.

 

Jopa sosiaalitoimistoista on ohjattu ihmisiä ruokajonoihin ja hyväntekeväisyysjärjestöjen pakeille. Kuva: Arash Matin / Yle


– Meillä on myös työssäkäyviä köyhiä mittava joukko. Pienimpien palkkojen taso on niin matala ja osa-aikaisesti työssäkäyvien tuntimäärät niin pieniä, ettei sillä rahalla elä. Ihmiset tarvitsevat elantonsa lisäksi täydentävää tukea. Sitä haetaan nyt esimerkiksi ruoka-avusta, Gävert sanoo.

Kun korona jylläsi pahimmillaan, paikkoja pantiin kiinni ja suljettiin palveluita.

– Esimerkiksi avoimen kynnyksen toimintapaikkoja ja asukastupia suljettiin. Päivätoiminta oli keskeytyksessä paikoissa, joissa moni oli saanut ehkä päivän ainoan lämpimän ateriansa. Ruokaa on sitten haettu ruoka-avusta, kertoo Minna Kivipelto.

Kirkon ja järjestöjen ruoka-apua tarvitsee alustavien tutkimusten mukaan kaksinkertainen määrä ihmisiä verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan: Enemmän lapsiperheitä, työttömiä,nuoria ja työssäkäyviä sekä eläkeläisiä. Jopa 200 000 ihmistä vuosittain.

Seurakuntien diakoniatyössä jaettujen ruokakassien määrä on moninkertaistunut

2019   132 855

2020   264 362

2021   571 912  (syksyn ennakkotieto 11.10.2021 )

 Tarvetta apuun on ollut enemmän kuin mihin avustusjärjestöt ja kirkko ovat pystyneet vastaamaan.

Lisäksi suuria mullistuksia palveluihin ovat aiheuttaneet toimeentulotuen uudistus vuonna 2017 ja mielenterveyspalvelujen pitkään jatkunut alasajo.

 

Yhteisöruokailulla on koetettu poistaa ihmisten pakottamista jonoihin. Kokoontumisrajoitusten vuoksi yhteiset ruokailuhetket pantiin tauolle pitkiksi ajoiksi. Nyt lämmintä ruokaa saa jälleen. Ruokailijat kehuvat keittiöpäällikkö Tuula Lempistä siitä,että hän ehtii kysellä ihmisten kuulumisia. Kuva: Arash Matin / Yle


Kun yhteisöllisiä ruokailuja lopetettiin koronapandemian takia, jaettavien ruokakassien määrä kasvoi. Viime vuonna esimerkiksi seurakuntien diakoniatyössä jaettujen ruokakassien määrä kaksinkertaistui koronaa edeltävästä vuodesta. Vuonna 2020 jaettiin yli 260 000 ruokakassia.

Kuluvana vuonna kasvu on ollut vieläkin rajumpaa: tähän mennessä jaettu jo 570 000 ruokakassia.


perjantai 15. lokakuuta 2021

15.10.2021 PÄIVITYS

 Myönnetty sairauspäivärahaa loppu vuoteen saakka. VIHDOINKIN !

 Ensimmäisestä rahasta otettiin pois perustoimeentulotukena myönnetty osuus.

Summa 

syyskuulle            174,30 €         maksettiin    174,30 €

lokakuulle            726,25 €          maksettiin     406,70 €

marraskuulle  12 päivä      726,25€          maksu avoinna   - ehkä ulosotto  ?? 

joulukuulle    13 päivä       726,25€          maksu avoinna   - ehkä ulosotto ??

joulukuulle   31 päivä         435,75            maksu avoinna   -ehkä ulosotto  ??

Ulosotto suojaosuus 683,60 €  tai päivä 22,71 € ,  jos ottavat summa olisi  14,22 per tulo .

Uuden verokortin tein ja prosenttina 0 % , jotain positiivista. 


Summat suuria, mutta itse maksan nyt kaikki laskut ja menot !

Taas uusi asia hoidettavana. Tulot tulevat 14 pv . 

Puhelinlaskuun tein uuden maksusopimuksen ja päivämäärän muutin. 

Samoin muutan päivämäärän vuokraan jos vaan voin/saan. tiistai 12. lokakuuta 2021

12.10.2021 ULOSOTTO SAIRAUSPÄIVÄRAHASTA

 Palkka ja toistuvaistulo

Palkkaa ja muuta toistuvaistuloa voidaan ulosmitata. Näitä ovat esimerkiksi


eläke

ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

äitiysraha

sairauspäiväraha

Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot ovat palkkatuloa. Ulosmittaus lasketaan velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä.


Ulosmittaus lasketaan nettotulosta eli määrästä, josta on vähennetty veron ennakonpidätys, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.


Sosiaaliavustuksia ja -tukia, kuten työmarkkinatukea, toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä ei ulosmitata.


Velallisen suojaosuus

Toistuvaistulon ulosmittauksessa velalliselle lasketaan suojaosuus. Jos tulot ovat alle suojaosuuden, ulosmittausta ei toimiteta. Jos tulot ylittävät suojaosuuden, ulosmitataan tuloista lainmukainen osuus.


Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset sekä ottolapset. Puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet.

Suojaosuus kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien

Velallinen yksin: 681,30 €


Velallinen +1 elatuksen varassa: 925,80 €


Velallinen +2 elatuksen varassa: 1170,30 €


Velallinen +3 elatuksen varassa: 1414,80 €


Ennakkoilmoitus ja maksukielto

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä, tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen.


Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies lähettää tulojen maksajalle maksukiellon, jonka perusteella tämä pidättää palkasta ulosottoon tilitettävän määrän. Ulosmittaus jatkuu, kunnes velka on maksettu. Velan voi maksaa missä tahansa ulosoton vaiheessa, jolloin ulosmittaus peruutetaan. Velkaa voi maksaa myös sähköisessä asiointipalvelussa, jossa ovat tarkasteltavissa lisäksi ulosmittaukseen liittyvät päätökset.


Velallisella on mahdollisuus valittaa ulosmittauksesta käräjäoikeuteen. Valituksia ja muita velallisen oikeussuojakeinoja on kuvattu tarkemmin kohdassa Jos olet tyytymätön.


Tästä pääset Ulosottolaitoksen maksukieltolaskuriin.Avautuu uuteen ikkunaan12.10.2021 KANSANELÄKELAITOS PÄÄTÖS 2

 

KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                    2


        Peltola,   Susanna                                                  


        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea Fortum Asiakaspalvelu Oy:n       

                 laskuun (summa 72,39 euroa, eräpäivä 4.10.2021).                    


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.10.2021 - 31.10.2021  perustoimeentulotuki     64,59 e            


        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.10.2021       759,77 e    1.10.2021  - 31.10.2021                 

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          


        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Sinulla on voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös               

                 lokakuulle 2021.                                                    


                 Toimittamasi lasku on käsitelty seuraavasti:                        


                 - Laskusta on huomioitu 64,59 euroa, koska maksullisia              

                 lisäpalveluita (vaihtotakuu) ei huomioida. 64,59 euroa on           

                 maksettu tilillesi. Laskusta jää sinulle itsellesi maksettavaa      

                 7,80 euroa. Sinun tulee itse maksaa lasku.                          


                 Voit hakea tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea, jonka         

                 myöntämisestä päättää kotikuntasi sosiaalitoimi.                    


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 b §, 7 c §, 14 §, 15 §, 16 § ja       

                 24 §                                                                


        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Jos saat päätöksen voimassaoloaikana tulon, joka ei ole ollut       

                 päätöstä tehtäessä Kelan tiedossa, ilmoita siitä Kelaan             

                 ja varaudu maksamaan sillä välttämättömät jokapäiväiset menosi      

                 niin, ettet tarvitse lähikuukausina perustoimeentulotukea.          

                 Tulo voi olla esimerkiksi ansiotulo, veronpalautus tai              

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Tulo voidaan jakaa eriin ja        

                 huomioida useampana toimeentulotukikuukautena, jos sitä voidaan     

                 pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut tietoa                

                 ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa               

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         


                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     


        Liitteet                                                                     

                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                              

                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje             

lauantai 18. syyskuuta 2021

18.09.2021 PÄÄTÖS PERUSTOIMEENTULOTUESTA LOKAKUU

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                     


        PL 10                                                        Hakemus         

        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut        

                                             17.9.2021   20.9.2021   8.9.2021                Peltola, Susanna                                                  

                      

        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           

                 1.10.2021 - 31.12.2021.                                             


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021.                                             


                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.              


                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      

                 voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.             


                 Perustoimeentulotuesta ei ole voitu tehdä päätöstä 1.11.2021        

                 alkaen, koska ensisijaisten etuuksien ratkaisu on kesken. Jos       

                 tuentarpeesi jatkuu, voit hakea perustoimeentulotukea uudella       

                 hakemuksella.                                                       


                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet        

                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                   


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.10.2021 - 31.10.2021  perustoimeentulotuki    695,18 e            


        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.10.2021       695,18 e    1.10.2021  - 31.10.2021                 


                 Tilinumero             


        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          


        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa                 

                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja         

                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                   

                 nettomääräisinä.                                                    


                 Lastenlapsen tapaamisen kustannukset eivät ole                      

                 perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja.                         


                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.     


                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021 ennakkona odotettavissa olevia etuuksia      

                 vastaan. Kela käyttää seuraavat samalle ajalle mahdollisesti        

                 myönnettävät etuudet perustoimeentulotuen kuittaukseen:             


                 Kansaneläke, sairauspäivärahaetuudet                                

                 Etuuksista kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen        

                 määrä.                                                              


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 11 §,         

                 12 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §                  

                 Kelassa asiasi käsitteli                                            

                 Henri Hyytinen                                                      

        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                       


        Laskelma ajalle 1.10.2021 - 31.10.2021                                       

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola Satu Päivi Susanna                                                   

         Yleinen asumistuki                    320,00 e        320,00 e              


        Tulot yhteensä                                         320,00 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola  Susanna                                                   

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.10.                                                             

          Riihimäen Kotikulma Oy                                                     


        Menot yhteensä                                       1 015,18 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 015,18 e - 320,00 e                                  695,18 e              


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi sinun tulee toimittaa               

                 - Tiliote 1.9.2021 alkaen kaikilta täysiltä                         

                 kalenterikuukausilta, jotka sinun on mahdollista saada siihen       

                 mennessä, kun jätät jatkohakemuksen Kelaan.                         

                 Tiliote tulee toimittaa toimeentulotukiperheenjäsentesi             

                 kaikista suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä.            

                 Tiliotteesta tulee käydä ilmi tilinomistaja, tilinumero sekä        

                 alku- ja loppusaldo.                                                                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen              

                 käsittely voi viivästyä.                                            


                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen     

                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                                 

                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                   

                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä          

                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset       

                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai         

                   matkustusasiakirjan hankintamenot                                 

                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina        

                 perustoimeentulotuessa.                                             


                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa         

                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen       

                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/omakela.      


                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista     

                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki         

                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella      

                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.              


                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia           

                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten kunnan                 

                 sosiaalihuollon viranomaiselta, verottajalta,                       

                 Ulosottolaitokselta ja työeläkelaitoksilta. Lisäksi Kela            

                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja sekä saa         

                 yritysten tietoja luottotietorekisteristä. Jos tarvittavia          

                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                   

                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta          

                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai

                                                                      

                muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa      

                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                       


                 Ilmoita, jos olet vankilassa, koska vankilassaolo vaikuttaa         

                 tuen määrään.                                                       


                 Kelalla on oikeus saada perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi        

                 välttämättömät vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvät tiedot       

                 vuokranantajalta ja asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiöltä.      


                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin     

                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista         

                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle                  

                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                       

                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                    

                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.     


                 Jos saat päätöksen voimassaoloaikana tulon, joka ei ole ollut       

                 päätöstä tehtäessä Kelan tiedossa, ilmoita siitä Kelaan             

                 ja varaudu maksamaan sillä välttämättömät jokapäiväiset menosi      

                 niin, ettet tarvitse lähikuukausina perustoimeentulotukea.          

                 Tulo voi olla esimerkiksi ansiotulo, veronpalautus tai              

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Tulo voidaan jakaa eriin ja        

                 huomioida useampana toimeentulotukikuukautena, jos sitä voidaan     

                 pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut tietoa                

                 ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa               

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     

HUOMIOIMATTA SÄHKÖLASKU 72,39  € 

perjantai 17. syyskuuta 2021

17.09.2021 EI KORVAUSTA

Minulle ei enää korvata pojanpoikani vierailuista ns. ylläpitokorvausta, joka oli noin 3o €.
Syyksi sanotaan, ettei korvausta kuulu maksaa isovanhemmalle. 
Koska kyseistä korvausta maksetaan huostaanotettujen lasten vanhemmille, luonapitoajalta. 
Vaikka olen selvittänyt heille, kuinka tiukka rahatilanteeni on. 
Ymmärtäisin, jos olisi hyvä perusteltu syy, mutta ei ole minun mielestä.

Kelalta olen kysellyt kanssa kyseistä korvausta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. 

Muuten elämässä menee tasaisesti, kun sosiaalipuolen sairaanhoitaja kirjoitti minun puolesta hakemukset Kelaan. 
Nyt vaan odotellaan päätöksiä.
Perustoimeentulotuki hakemuksen kirjoitin itse, oli vaan kopioitavia asioita. 

Rahaa tilillä muutama sentti. 
Onneksi laskut kaikki maksettu. 
Elisan osamaksuissa on pitkä maksusopimus peräti, maaliskuulle. 
Normi lasku on 107,39 € + 22,23 €, yhtä paljon, kuin ennen muutamaa osamaksulaskua.

Ensi viikonloppuna on hautajaiset. 
Seuraavana viikonloppuna tulee mummin Päivänsäde. 
Syntymäpäiväni on lokakuun lopulla. 

On kaikkea mitä odotella. 
Alle 100 päivää Jouluun ! 

Apua ne  JOULULAHJAT  !


torstai 2. syyskuuta 2021

02.09.2021 HAKEMUS KELAAN

 Tänään olin sairaalan sosiaalityöntekijän luona. 

Omat voimavarat niin vähissä, että en saanut tehtyä  kuntoutustukihakemusta kelaan.

Ajatukset harhailee ja ei saa asioita tehtyä.

Sain sairasloman vuoden loppuun saakka 27.08. -  31.12.2021 . 

Olen yrittänyt ulkoilla ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. 

Mutta yhä edelleen vaatii todella paljon voimavaroja, väsyn totaalisesti.

Saatan nukkua koko päivän ja yön ja seuraavankin päivän, 

välillä tietty nousen huikopalalle tai wc reissu,

mutta silmät vaan painuu kiinni. 

Puretaan lääkitystä, koska niillä ei mitään vaikutusta. 

Päivä kerrallaan. torstai 26. elokuuta 2021

26.08.2021 PIKKUNEN PÄIVITYS

 Poissa olen ollut muutamia kuukausi. 

Oma terveys ollut aika huonossa jamassa, väsymys ja säryt jaloissa.

Raha-asioitten kanssa taistelen edelleen, ja Kelahan ei helpota ollenkaan asiaa yhtään, kun ei ymmärrä asiakasta henkilönä, vaan numeraalisena yksikkönä.

Laskuja laitetaan takasin ja kehotetaan maksamaan itse. Vähän vaikeaa, kun olinkin jo tuhlannut rahat.

Lowellin asiakaspalvelu ei yhtään helpottanut, kovat uhkailut perintäkuluista yms. maksuista.

Joten turvauduin sukulaiseen, teen ikkunanpesun kyseisistä laskuista. 

En ole hakeutunut TE-toimiston palveluihin, vaan olen ollut sairaslomalla, koska lääkärin kirjoittanut sairaslomalle minut. 

Meneillään oleva syksy ollut meille todella rankka.

En varmaan ole seuraavaa asiaa tuonut julki tänne, mutta kun asia nyt ollut lehdissäkin, niin tännekkin tämän voin julkaista. 

Veljen poikani löytyi, melkein 9 vuotta kadoksissa. Palaa kotiin, mutta tuhkana ja 

syksyn aikana saa paikan kirkkomaalla. 

Tämä epätietoisuus loppui, ja voidaan alkaa suremaan, vaikka jo osittain ollaan sitä jo tehty. 

Lopullisuus . 26.08.2021 PERUSTOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖS SYYSKUU

 Laskelma ajalle 1.9.2021 - 30.9.2021                                         

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                                  

         Yleinen asumistuki                    320,00 e        320,00 e              


        Tulot yhteensä                                         320,00 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                                 

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.9.                                                              

          Riihimäen Kotikulma Oy                                                     

         Terveydenhoitomenot                    12,00 e         12,00 e              

          Käyntipäivä 29.6. eräpäivä 6.9.                                            

           TERVEYSKESKUKSEN KY                                       

          6421020792                                                                 

         Lääkärinpalkkio                        20,60 e         20,60 e              

          Käyntipäivä 14.7. eräpäivä 13.9.                                           

            TERVEYSKESKUKSEN KY                                       

          6421022004                                                                 


        Menot yhteensä                                       1 047,78 e     

       Maksettava perustoimeentulotuki
 

  

        1 047,78 e - 320,00 e                                  727,78 e              


26.08.2021 PERUSTOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖS ELOKUU

 Laskelma ajalle 1.8.2021 - 31.8.2021                                         

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                               

         Yleinen asumistuki                    320,00 e        320,00 e              

         Perustoimeentulotuki                  823,58 e        823,58 e              

         Sairauspäivärahaetuudet                29,05 e         29,05 e              


        Tulot yhteensä                                       1 172,63 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                                

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.8.                                                              

          Riihimäen Kotikulma Oy                                                     

         Taloussähkömaksu                       73,05 e         73,05 e              

          Eräpäivä 2.8.                                                              

          Fortum Asiakaspalvelu Oy                                                   

          11010180731                                                                

         Kotivakuutusmaksu                      15,90 e         15,90 e              

          Eräpäivä 10.8.                                                             

          FORTUM ASIAKASPALVELU OY                                                   

          11010339518                                                                

         Hammashoitomaksu                       67,40 e         67,40 e              

          Käyntipäivä 29.6. eräpäivä 29.8.                                           

          Terveyskeskuksen ky                                       

          6321426260                                                                 

         Hammashoitomaksu                       13,10 e         13,10 e              

          Käyntipäivä 21.7. eräpäivä 21.8.                                           

      TERVEYSKESKUKSEN KY                                       

          6321427783                                                                 


        Menot yhteensä                                       1 184,63 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 184,63 e - 1 172,63 e                                 12,00 e          

26.08.2021 PERUSTOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖS HEINÄKUU

 Laskelma ajalle 1.7.2021 - 31.7.2021                                         

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                                        

         Yleinen asumistuki                    319,20 e        319,20 e              


        Tulot yhteensä                                         319,20 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

                                                  

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.7.                                                              

         Hammashoitomaksu                       40,40 e         40,40 e              

          Käyntipäivä 9.6. eräpäivä 10.7.                                            

         TERVEYSKESKUKSEN KY                                       

          6321424395                                                                 

         Hammashoitomaksu                       21,50 e         21,50 e              

          Käyntipäivä 14.6. eräpäivä 15.7.                                           

         TERVEYSKESKUKSEN KY                                       

          6321424843                                                                 


        Menot yhteensä                                       1 077,08 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 077,08 e - 319,20 e                                  757,88 e