tiistai 12. lokakuuta 2021

12.10.2021 ULOSOTTO SAIRAUSPÄIVÄRAHASTA

 Palkka ja toistuvaistulo

Palkkaa ja muuta toistuvaistuloa voidaan ulosmitata. Näitä ovat esimerkiksi


eläke

ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

äitiysraha

sairauspäiväraha

Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot ovat palkkatuloa. Ulosmittaus lasketaan velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä.


Ulosmittaus lasketaan nettotulosta eli määrästä, josta on vähennetty veron ennakonpidätys, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.


Sosiaaliavustuksia ja -tukia, kuten työmarkkinatukea, toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä ei ulosmitata.


Velallisen suojaosuus

Toistuvaistulon ulosmittauksessa velalliselle lasketaan suojaosuus. Jos tulot ovat alle suojaosuuden, ulosmittausta ei toimiteta. Jos tulot ylittävät suojaosuuden, ulosmitataan tuloista lainmukainen osuus.


Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset sekä ottolapset. Puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet.

Suojaosuus kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien

Velallinen yksin: 681,30 €


Velallinen +1 elatuksen varassa: 925,80 €


Velallinen +2 elatuksen varassa: 1170,30 €


Velallinen +3 elatuksen varassa: 1414,80 €


Ennakkoilmoitus ja maksukielto

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä, tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen.


Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies lähettää tulojen maksajalle maksukiellon, jonka perusteella tämä pidättää palkasta ulosottoon tilitettävän määrän. Ulosmittaus jatkuu, kunnes velka on maksettu. Velan voi maksaa missä tahansa ulosoton vaiheessa, jolloin ulosmittaus peruutetaan. Velkaa voi maksaa myös sähköisessä asiointipalvelussa, jossa ovat tarkasteltavissa lisäksi ulosmittaukseen liittyvät päätökset.


Velallisella on mahdollisuus valittaa ulosmittauksesta käräjäoikeuteen. Valituksia ja muita velallisen oikeussuojakeinoja on kuvattu tarkemmin kohdassa Jos olet tyytymätön.


Tästä pääset Ulosottolaitoksen maksukieltolaskuriin.Avautuu uuteen ikkunaan