30.07.2018 Velkojen yleiset vanhentumisajat

Velkojen yleiset vanhentumisajat


Velan vanhentumisaika on yleensä 3 vuotta

Yritysten kuluttajilta perimät velat, jotka perustuvat luoton myöntämiseen sekä tavaran tai palvelun hankintaan, ovat ns. kuluttajasaatavia.

Kuluttajasaatavia ovat siis esimerkiksi lainat, osamaksuvelat ja tavaran tai palvelun hankintaan liittyvät laskut.

Velka vanhentuu, kun velkoja ei ole lakiin tai sopimuksiin perustuvan ajan kuluessa perinyt tai käyttänyt oikeuttaan velan saamiseksi.

+Pääsääntöisesti vanhentumisaika on 3 vuotta velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta.
+Vanhentumisaika on 5 vuotta, jos velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste.

Vanhentumisaika alkaa alusta, jos velkoja katkaisee vanhentumisen

Pääsääntö kuluttajasaatavien vanhentumisajoissa on, että velkoja voi katkaista velan vanhentumisen.

+Velan vanhentumisen katkaiseminen merkitsee vanhentumisajan kulumisen keskeytymistä.
+Katkaisemisen jäkeen alkaa kulua uusi samanpituinen vanhentumisaika, joka on katkaistavissa.
Mikäli vanhentumisaika on katkaistavissa se katkeaa, kun

+velkoja vapaamuotoisesti muistuttaa velallista velasta ja/tai todistaa velallisen saaneen siitä tiedon.
+velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian ja velallinen on saanut tiedon vireilletulosta.
Huom! ulosottoasian vireilletulo keskeyttää vanhentumisajan kulumisen. Vanhentumisajan kuluminen on keskeytyksissä ulosottoasian vireilläolon ajan ja vielä vuoden ajan vireilläolon päättymisestä
+velkoja nostaa kanteen velan perimiseksi tai valvoo saatavansa velkajärjestelyssä tai konkurssissa.
+velallinen tunnustaa velan olemassaolon esimerkiksi maksamalla sitä tai sopimalla maksujärjestelystä.

Velka vanhenee lopullisesti yleensä 15 vuodessa

Kuluttajan velka elinkeinonharjoittajalle vanhenee lopullisesti pääsääntöisesti 15 vuoodessa ulosottoperusteesta.
Velkojen lopullinen vanhentuminen

Velka vanhenee lopullisesti yleensä 15 vuodessa
Vuoden 2008 alusta astuivat voimaan säännökset velkojen lopullisesta vanhentumisesta. Säännöksiä täydennettiin vuoden 2015 alusta voimaantulleilla muutoksilla.

Säännökset koskevat yksityishenkilöiden rahavelkoja. Nämä velat vanhentuvat lopullisesti

*15 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta
*20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö
*20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö
*20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen
*25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö.

Tuomioistuin voi antaa päätöksen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan pidentämisestä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkomista (esim. kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan tai salannut tietoja tai antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan). Määräajan jatkamiskanne tulee nostaa 2 vuoden kuluessa alkuperäisen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisestä

Lopullisen vanhentumisen määräajan laskeminen

Lopullinen vanhentumisaika lasketaan kahdella rinnakkaisella ja toisistaan riippumattomalla tavalla: täytäntöönpanoperusteen (tuomion) antamisesta ja velan erääntymisestä. Velka on vanhentunut kun jompikumpi vanhentumisaika on kulunut umpeen.

Ulosottoperusteesta (tuomio tai yksipuolinen tuomio) laskettava lopullinen vanhentumisaika on tullut osittain taannehtivasti voimaan siten, että

+jos velkaa koskeva ulosottoperuste (tuomio) on annettu ennen 1.3.1993, 15 vuoden vanhentumisajan mukainen määräaika on kulunut umpeen  1.3.2008  ja jos vanhentumisaika on ollut 20 vuotta, määräaika on kulunut umpeen 1.3.2013.
+Jos ulosottoperuste (tuomio) on annettu 1.3.1993 tai sen jälkeen, määräaika (15 tai 20 vuotta) lasketaan lopullisen tuomion antopäivästä.

Vuoden 2015 alusta voimaantullut velan erääntymisestä laskettava vanhentuminen lasketaan osittain taannehtivasti siten, että lain voimaan tullessa 1.1.2015 vanhentumisajasta on kulunut enintään 15 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi periä saataviaan lain voimaantulon 1.1.2015 jälkeen vielä 5 tai 10 vuotta velkaan sovellettavasta vanhentumisajasta riippuen.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

08.04.2019 Luottotiedoton voi saada vuokra-asunnon, mutta vuokranantajien käytännöt vaihtelevat – Eniten vaikeuksia on hakijalla, jolla on vuokravelkaa

08.09.2023 SOITTO KELASTA

14.11.2023 PETTYMYS JA SIITÄ YLI, PÄÄSTÄ IRTI